Jdi na obsah Jdi na menu
 


Choceňský sbor se představuje.

19. 12. 2008

 

V šedesátých letech minulého století dochází podle tehdejšího spolkového zákona v mnoha českých a moravských městech k zakládání různých spolků, jejichž hlavním cílem bylo přispět k národnímu obrození. Mezi tyto spolky patřily také tělocvičné jednoty a tělocvičné hasičské spolky.

První řádný hasičský spolek, jako samostatná česká organizace, vznikl roku 1864 ve Velvarech. Po jeho vzoru rostla snaha o vybudování hasičských spolků i v dalších městech.

V roce 1869 usneslo se několik choceňských vlastenců založit „Tělocvičnou a hasičskou jednotu Sokol v Chocni". Stanovy, které byly zaslány na tehdejší místodržitelství do Prahy ke schválení, byly dvakrát vráceny a teprve po požadované úpravě 3.června 1870 schváleny.

Ve schválených stanovách se říká, že „účelem jednoty jest, aby pěstovala tělocvik společným cvičením, výlety, zpěvem, šermováním a pomáháním při požárech". Posledně jmenovaný účel byl asi příčinou, proč byly stanovy nakonec schváleny. Došlo tak prakticky k založení sboru v rámci této tělocvičné a hasičské jednoty. Přesné vymezení hasičské činnosti ve stanovách nebylo, a proto její organizovanost byla v počátcích a nebyla důsledná.

K postupnému vyzbrojování se přistupovalo podle peněz, které se shromažďovaly z vlastních prostředků, z darů obce a darů různých mecenášů, popřípadě ve městě vykonávaných veřejných sbírek.

V roce 1873 se začala konat samostatná hasičská cvičení, byl utvořen samostatný hasičský odbor, činnost byla lépe organizována, cvičení pravidelná. Došlo také k užší spolupráci s městskou radou, k sestavení hasičského řádu a k ustanovení cvičitele.

V roce 1878 (5.května) na valné hromadě bylo rozhodnuto, aby hasičský odbor se od dosavadní jednoty odloučil a byl založen samostatný hasičský sbor. Na této valné hromadě byli k předběžnému organizování sboru zvoleni: Jan Kopecký-měšťanosta, Josef Matoušek-kožešník, Václav Mareš-obuvník a Václav Hrubeš-obchodník. Velitelem byl zvolen Josef Matoušek. Byly zpracovány stanovy, které byly téhož roku v Praze schváleny.

První řádná valná hromada se konala v roce 1879. Vykonala řádné volby a zvolila prvé dva čestné členy: knížete Ferdinanda Kinského a Jana Kopeckého, starostu města. Hasičský sbor si pořídil v tomto roce také svůj prapor. K jeho svěcení pak došlo na slavnosti v roce 1881.

Poprvé sbor veřejně vystoupil na slavnosti v Pelinách 3. srpna 1879 pořádané Sokolem. Za měsíc na to poprvé zasáhl při požáru na Podskalí, kde vyhořely 4 domky.

První hasičský ples se konal společně s „Řemeslnickou besedou“ 25. ledna 1880.

Veřejné cvičení provedl sbor v Pelinách také dne 26. srpna 1883 na IV. župním sjezdu hasičské jednoty chrudimské, jehož se zúčastnilo 25 sborů. Sbor se též zúčastňoval různých slavností svěcení praporů a župních sjezdů v blízkém i vzdáleném okolí v této době pořádaných. V roce 1890 byl sbor přítomen slavnostnímu odhalení nového praporu tělocvičné jednoty Sokol v Chocni. Dne 10.dubna 1895 bylo valnou hromadou usneseno pořídit si nový stejnokroj podle předpisu Zemské ústřední hasičské jednoty.

7. listopadu 1897 odevzdala slavná městská rada nově postavenou kůlnu pro veškeré nářadí sboru hasičskému u kostela se nalézající, jak se dočteme ze záznamů naší kroniky.

V roce 1902 byl založen ve sboru samaritánský odbor, který obětavě cvičil člen sboru dr.Fikejz. V tomto roce byla také v Chocni organizována zemská hasičská škola, která trvala týden a měla velký vliv na rozvoj hasičských organizací ve Východních Čechách.

Pod záštitou městské rady a v součinnosti župy Vysokomýtské pořádal sbor dne 20.srpna 1905 výstavu strojů a hasičských novinek. Výstava byla kladně hodnocena a navštívilo ji mnoho sborů z okolí. Uznání se jí dostalo i ve veřejném tisku.

Obrazek

Přišel rok 1914 – v Chocni byla uspořádána v Pelinách veliká krajinská výstava a řada slavností. Také choceňský sbor uspořádal 12.července hasičský den, na který se sjelo 75 sborů a dle odhadu asi 1400 hasičů. Výstava však byla náhle uzavřena, neboť vypukla I.světová válka. Ze 66 členů sboru nastoupilo 37 vojenskou službu a tak veškerá práce spočívala na nejstarších členech a omezila se jen na nejnutnější úkoly.

Během války bylo v Chocni postaveno 40 dřevěných baráků pro uprchlíky z Haliče. Z počátku tam konal službu náš sbor, později byl utvořen z Poláků. Z hasičů byl vytvořen také pomocný samaritánský oddíl pro dopravu a přenášení raněných na zdejším nádraží.

Po skončení války vrátili se mnozí bratři k hasičské práci. Údobí od opětovného nabytí státní samostatnosti v roce 1918 až do začátku druhé světové války bylo údobím usilovné práce na dobrém vybavení sboru a na jeho výcviku.

Obrazek

 

Obrazek

Kolem roku 1929 se pomýšlelo i na postavení nového hasičského domu, avšak zůstalo jenom na vypracování plánu, neboť finanční situace nedovolila plán realizovat.

V roce 1936 pořídil si sbor nový prapor, který zhotovila státní vyšívačská škola v Chocni pod vedením ředitelky Remzové. V sobotu 8.srpna konala se v Sokolovně slavnost přibití praporu na žerď, kterou zahájila hasičská hudba vedená kapelníkem a členem sboru Jaroslavem Caldrem. Druhý den bylo na náměstí slavnostní rozvinutí praporu a připínání stuh řadou organizací. Proslov měl choceňský rodák generál Vobrátílek. Slavnostním pochodem městem byla vzdána pocta novému praporu a odpoledne následoval koncert hasičské hudby na náměstí a následný průvod do Pelin na tamní slavnost, kde se konalo pestré a mnohostranné cvičení krojovaných hasičů. Tento prapor vlastní sbor dodnes. Původní prapor z roku 1881 je uložen v depozitáři Orlického muzea.

Nastaly smutné události roku 1938 a poté okupace našeho státu. Po dobu jejího trvání omezoval se sbor na udržování strojového parku, vysílání hlídek a stráží do biografu a divadel. Hlavní úkol tehdy spočíval ve výcviku a pohotovosti sboru, neboť jsme předpokládali, že ukázněný a uniformovaný sbor bude zapotřebí v revolučních událostech, které se daly ke konci války očekávat. Také v květnových dnech roku 1945 postavil se náš sbor plně do služeb utvořeného národního výboru. Zajišťoval pořádek a konal hlídky při projíždění ustupujících Němců Chocní.

Po osvobození naší vlasti se členové plně zapojili do nové práce. Od této doby se datuje stálý vzestup sboru. Členové se zúčastnili celé řady strojnických a instruktážních kurzů, odborných a aplikačních cvičení. Pracuje podle nového plánu, provádí nábor a školení členů, zvláštní pozornost je věnována náboru žáků, dorostu a žen .Rozvíjí se činnost kulturní, pořádají se zájezdy pro členy i rodinné příslušníky.

Obrazek

Požární sbor v roce 1948 

Obrazek

Požární sbor v roce 1955

 

Ve dnech 15. a 16. března 1952 se konala I.celostátní konference Čsl. svazu hasičstva, která vytyčila jasný cíl hasičské práce. V tomto roce je také věnována značná pozornost náboru žactva místních škol. Byla organizována soutěž školních dětí s námětem “Jak vznikají požáry a jak jim předcházet ". Došlo 343 různých prací a z toho 53 dětí bylo odměněno knižními dary.

Hlavní směr práce v tomto i následujícím období byl také zaměřen na úsek prevence. Jsou prováděny protipožární prohlídky obytných budov, zemědělských objektů přede žněmi a drobných provozoven. Velká a zodpovědná úloha připadla našemu sboru při organizaci a výcviku protipožárních domovních hlídek.

V roce 1953 vychází nový zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně. Zde se objevuje nový název pro člena sboru – požárník a název se mění na Místní jednotu československého svazu požární ochrany.

Pod heslem „100 let bojů proti požárům“ byla v roce 1964 instalována v sále n.p. Perla velká výstava dokumentů (v rámci oslav založení první hasičské organizace ve Velvarech).

Po federativním uspořádání našeho státu konal se dne 12. a 13. listopadu 1968 I.sjezd Českého svazu požární ochrany. Přinesl nové stanovy, jednací řád, stejnokrojový předpis a statut pro udělování vyznamenání.

Přichází rok 1970, který je v historii naší organizace dělítkem mezi uplynulým stoletím jejího trvání a začátkem století druhého. Důstojné oslavy tohoto výročí se konaly 19.července. Za zvuků dechové hudby požárního útvaru Kolín prošel slavnostní průvod městem do parku Peliny, kde byla konána velká slavnost.

Činnost sboru je bohatá. Jsou prováděna pravidelná námětová cvičení místní i okrsková.

Požární družstva žáků, dorostu a mužů se zúčastňují soutěží požárních družstev. Řada členů pracuje ve vyšších funkcích našeho svazu i jiných složek Národní fronty a v komisích Městského národního výboru.

Vzhledem k získání nového cisternového vozu CAS 32 (T 148) v roce 1972 muselo dojít k přestavbě hasičské zbrojnice. Pochopením a obětavou prací některých členů a za finanční podpory Okresní inspekce požární ochrany se podařilo rozšířit výjezdy z garáží. Došlo k výměně vrat dřevěných za kovové, k novému výbojkovému osvětlení a zapojení akumulačních kamen.

Důkazem dobrého vztahu naší organizace k mládeži bylo zajištění okresního vyhodnocení hry Plamen 1. a 2. června 1974 v Pelinách a branné soutěže 5. října v parku u zámku. Že jsme se zhostili velice dobře organizace okresního vyhodnocení Plamenu svědčí uspořádání těchto soutěží v následujících letech. A to v roce 1975 až 1979, v roce 1980 až 1982 a dále vždy po pěti letech a to v roce 1990, 1995, 2000 a 2005.

Nejvýznamnější událostí roku 1977 byly oslavy 750. výročí založení města Chocně. I naše organizace se zúčastnila všech akcí pořádaných k této příležitosti. Na slavnostním zasedání MěNV bylo poděkováno všem požárníkům za dlouholetou a obětavou práci a předán požárnímu sboru pamětní list a upomínková medaile.

V roce 1978 byl ustaven 8 členný městský výbor Svazu požární ochrany, který koordinoval práci jednotlivých sborů v choceňském obvodu.

Již od počátku roku 1979 byla uskutečněna řada jednání o přístavbě nové garáže z důvodů špatného výjezdu nové cisterny. Stavební povolení bylo vydáno 1 .dubna a stavba zahrnuta do akce „Z" Městského národního výboru. Současně s výstavbou nové garáže byl vybudován sklad PHM a sociální zařízení, dále 40 metrů nové kanalizace, přípojka vodovodu, instalace signalizace výjezdu, vydláždění prostranství před zbrojnicí. Akce byla v září dokončena a prohlášena stavbou vzorné kvality. Přístavba si vyžádala 2970 brigádnických hodin členů sboru a mnoha dalších příznivců.

Výročí 110 let od založení první hasičské organizace v Chocni bylo vzpomenuto na slavnostní schůzi sboru dne 24. října 1980 ve vyzdobeném sále Obce baráčníků na Rychtě. Celá organizace obdržela jedno z nejvyšších svazových vyznamenání „Za zásluhy".

V tomto roce bylo opět uspořádáno celookresní vyhodnocení soutěže Plamen, hry mladých hasičů v parku Peliny. Setkání se zúčastnilo 78 družstev z celého okresu. Rovněž jsme si připomněli 100. výročí konání hasičských plesů – první se konal 25.února 1880.

 

Mimo bohatou činnost a zabezpečení úkolů v oblasti prevence roce 1982 je nutno vyzdvihnout úspěch našeho družstva dorostenek, které vykazovalo po celý rok velmi dobré výsledky. V celoroční činnosti skončili na okrese na 1. místě a na krajském kole v Hradci Králové děvčata 1. místo obhájila a vybojovala si postup do celostátního kola.

Není mnoho společenských organizací, které by měli tak dlouholetou tradici. Právě v květnových dnech roku 1984 jsme si připomněli, že před 120 lety byl ve Velvarech u Kladna založen první dobrovolný hasičský sbor v Čechách. První ročník soutěže mladých hasičů o Putovní pohár předsedy MěNV probíhal při Mírové slavnosti v Pelinách a byl součástí dopoledního programu pro děti.

Velký význam má pro celou společnost intenzivní ochrana majetku i života a zdraví osob před nebezpečím požáru. Tato skutečnost se promítla do nového zákona o požární ochraně, jež vstoupil v platnost 1.7.1986. Zákon ČNR 133/85 Sb. a vyhláška č. 37/86 MV ČR nahradil již dobou překonaný zákon z roku 1958.

Na jaře  roku 1987 byla zpracována studie na výstavbu nové požární zbrojnice a svoláno jednání na MěNV. Bylo konstatováno, že současná stavba po různých úpravách slouží od roku 1897 a je již absolutně nevyhovující.

Na podzim roku 1989 došlo k událostem, ve kterých vyvrcholila letitá krize ve společnosti. Pro mnohé znamenaly události 17. listopadu procitnutí. Tohoto roku jsme se navždy rozloučili s čestným předsedou a dlouholetým členem sboru bratrem Josefem Sajdlem, který pro choceňský sbor vykonal mnoho užitečného. Oprava staré ruční stříkačky od firmy Stratílek byla náročná a vyžádala si značného úsilí i nákladů.

 

Jubilejní rok 1990, rok 120. výročí založení první hasičské organizace v Chocni, byl zahájen Dnem otevřených dveří v rámci oslav svátku sv.Floriána, patrona hasičů, k němuž se hasiči po téměř půl století opět vrátili. V rámci oslav založení sboru proběhlo ve dnech 25. až 27. května celookresní vyhodnocení soutěže Plamen v Pelinách. Za účasti 84 kolektivů mládeže, včetně doprovodu a rozhodčích se jednalo o 1100 osob. V sobotu odpoledne proběhly potom vlastní oslavy včetně průvodu a ukázek techniky za účasti hasičů z okolí a řady významných hostí. Významným mezníkem v tomto roce bylo také plenární zasedání Svazu požární ochrany ČR, které schválilo nový název – Sdružení hasičů Čech ,Moravy a Slezska a základní organizace se mění na „Sbor dobrovolných hasičů „.

Po několika desetiletích byla v listopadu 1991 opět v Brně obnovena činnost Hasičské vzájemné pojišťovny. Navázala na dobré tradice dřívější hasičské pojišťovny. Umožňuje členům SDH pojištění při všech činnostech a je zdrojem finančních prostředků pro Sdružení hasičů. V současné době se plně zapojila do pojistné činnosti i pro naše spoluobčany.

Vznikem dvou samostatných států v roce 1992 skončila i činnost federálních organizací a došlo k majetkovému vypořádání se slovenskými hasiči. Významnou akcí sboru v preventivně výchovné oblasti bylo ukázkové cvičení na nové škole v ulici Svatopluka Čecha (ukázky evakuace žáků, ukázky hašení pomocí výškové techniky a ošetření raněných, vše v rámci oslav svátku sv. Floriána).

Na podzim roku 1994 schválil parlament novelu zákona o požární ochraně. Mimo jiné jsme se touto novelou vrátili po 45 letech i ke staronovému názvu hasiči. Pro náš sbor došlo k významné události, kdy byl 7.října slavnostně položen základní kámen stavby nové hasičské zbrojnice a to téměř v místech, kde se s výstavbou počítalo již v roce 1928. Stavba byla v krátké době zahájena a do konce roku téměř hrubá stavba hotova. Velkou ránou pro kulturní život ve městě byl požár Sokolovny dne 16. prosince. Scéna na choceňském náměstí přilákala tolik zvědavců jak nikdy před tím žádný z hostujících souborů.

125.výročí založení sboru bylo vzpomenuto při oslavách dne 27.5.1995 v parku Peliny pod záštitou časopisu Hasičská a záchranářská Alarm Revue. V rámci těchto oslav se uskutečnila opět soutěž mladých hasičů Plamen i okrsková soutěž v požárním sportu. Slavností průvod městem za asistence hasičské dechové hudby ze Skutče a výstava staré i moderní techniky v Pelinách byly vyvrcholením oslav. V tomto roce došlo k rekonstrukci naší klubovny u kostela, kde se propadl strop. Veškeré zařízení včetně nábytku bylo odstěhováno a provizorně uskladněno v budově na nádraží ČD. Výborové schůze byly zajišťovány v klubovně restaurace u Koutníků. Výstavba hasičské zbrojnice pokračovala, i když v závěru roku byl nedostatek finančních prostředků řešen radou MěÚ.

Rok 1996 vejde do historie Sboru dobrovolných hasičů v Chocni jako rok, kdy se po úsilí několika generací choceňských hasičů splnil jejich sen a po dvouleté výstavbě byla předána nová hasičská zbrojnice do užívání. Slavnostní předání se konalo 12. listopadu za účasti mnoha hostů, sponzorů a vrchního požárního rady ing. Banasinského. Ke konečnému přestěhování vozidel došlo po nezbytných úpravách 21. prosince. Od toho dne se vyjíždělo k zásahům z nových prostor. Stav členské základny je k 31.12.1996 50 mužů a 8 žen.

 

Největší katastrofa, která v posledních letech naši zemi postihla, byly červencové povodně roku 1997. Nevyhnuly se ani Chocni a dotkly s i celého našeho sboru, který zasahoval hlavně ve dnech 7. a 8.7. a při následné likvidaci následků povodně, které trvaly až do 17.července.

Nedalo se zabránit ani zatopení nové hasičské zbrojnice. V garážích bylo 0,5 m vody. Přesto sloužila nepřetržitě jako centrum krizového štábu. V oblasti Chocně bylo evakuováno 60 osob. U příležitosti svátku sv.Floriána ve dnech 1. a 2. května měli občané Chocně a okolí možnost shlédnout novou hasičskou zbrojnici. Součástí oslav bylo i ukázkové námětové cvičení na Tyršově náměstí. Naši novou hasičskou zbrojnici navštívili přátelé, hasiči z Německa. Řada exkurzí byla z podnětu a za doprovodu starosty města včetně návštěvy předsedy senátu JUDr. Pitharta dne 26.listopadu.

Letní prázdniny roku 1998 začaly celostátním srazem dobrovolného hasičstva a výstavou historické techniky v Litoměřicích. Sousední rychnovský okres postihla opět v červenci povodňová vlna. Všechny překvapila a znovu upozornila na problémy kolem vybavení jednotek hasičů. Počátkem roku jsme se vrátili k pořádání tradičních plesů, kdy do opraveného sálu Sokolovny se sešlá pěkná návštěva a průběh potvrdil, že hasiči jsou ve městě respektovaným spolkem.

Pro choceňský sbor je rok 1999 rokem příprav na oslavy 130.výročí svého založení, ale i rok běžných povinností a plnění úkolů v oblasti PO. Pokračovala i práce při údržbě vlastní budovy zbrojnice, odstranění kolaudačních závad a následků povodně na garážích. V tomto roce se uskutečnil 1. ročník Memoriálu Josefa Mimry v netradičním požárním útoku pro mladé hasiče na hřišti vedle hasičské zbrojnice. Koncem června se sbor podílel na oslavách 100. výročí založení firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě výstavou techniky a ukázkách na autodromu.

 

Rok 2000 je rokem jubilejním. V tomto roce sbor oslavil 130.výročí založení první hasičské organizace v Chocni. Je třeba připomenout, že uplynulo 130 let dobrovolné, nezištné a obětavé práce mnoha generací choceňských občanů-hasičů, práce věnované k ochraně majetku našich spoluobčanů i společného majetku nás všech. Vyvrcholením oslav tohoto výročí bylo uspořádání celookresního vyhodnocení soutěže Plamen ve dnech 26. až 28. května. V sobotním pestrobarevném průvodu, který prošel od hasičské zbrojnice do Pelin, bylo možno shlédnout historickou i moderní požární techniku včetně parní stříkačky z roku 1907 z Roztok u Jilemnice až po moderní techniku Hasičského útvaru z Prahy a od firmy Potůček Slatiňany. Tato technika byla v dopoledních hodinách vystavena na náměstí a spolu s průvodem se přesunula do parku Peliny. Pod sklaními útvary potom slavnost pokračovala za asistence hudby Choceňačka, sličných mažoretek, ukázek firmy Pyroccol, za účasti mnoho hasičů z okolí a občanů Chocně. V tomto roce také městské zastupitelstvo rozhodlo o nákupu nové automobilové cisterny. Poslední den v roce se na choceňském náměstí uskutečnilo setkání občanů na rozloučení se starým tisíciletím. Sbor byl pověřen zajištěním občerstvení, prodejem ovaru, jaternic, tlačenky, uzeného a samozřejmě piva a svařeného vína.

Velmi významnou a také nejnáročnější akcí roku 2001 bylo uspořádání Mistrovství České republiky hry Plamen a dorosteneckých družstev Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve dnech 4. až 7. července. Od počátku roku na přípravách pracovala komise našeho sboru. Vlastní soutěž probíhala podle časového harmonogramu na stadionu na Parapleti. Bylo zajištěno ubytování a stravování jak pro soutěžící, tak i pro rozhodčí a štáb ve škole a ubytovně obchodní školy. Den otevřených dveří při oslavách svátku sv.Floriána v pátek 4. května se v odpoledních hodinách stal i místem slavnostního předání nového hasičského vozidla, cisterny na podvozku Praga, jejíž nástavbu vyrobila firma Strojírny Potůček Slatiňany. V sobotu 17. listopadu se pod záštitou hejtmana Libereckého kraje konal v Liberci „Memoriál záchranářů z Manthathanu". Výstup dvoučlenných hlídek do 21. podlaží výškové budovy krajského úřadu, na počest hasičů, záchranářů a policistů, kteří zahynuli 11. září po teroristickém útoku v New Yorku. Členové naší jednotky se zúčastnili dvěma hlídkami. Museli překonat 400 schodů do výšky 75 metrů v plné zbroji. Z celkového počtu 67 soutěžících dvojic všech kategorií skončila hlídka Miroslav Nováček - Jan Vích na vynikajícím 11. místě, což byl třetí nejlepší čas z dobrovolných jednotek.

Rok 2002 opět potvrdil neotřesitelnou pozici všech záchranářských sborů, hasičů nevyjímaje, v našem životě. 7. srpna se začalo odehrávat drama, které podstatně ovlivnilo události celé naší země. Povodně zasáhly tentokráte povodí Vltavy a Labe včetně hlavního města a vyhnaly z domovů 220 tisíc lidí. Do odstraňování následků se zapojilo více jak 15 tisíc dobrovolných hasičů. V únoru došlo k setkání výkonného výboru okresního sdružení, zástupců MěÚ a výboru našeho sboru. Při této příležitosti bylo předáno sboru vysoké vyznamenání - Medaile Za mimořádné zásluhy. Dne 25. května se uskutečnil u příležitosti 130.výročí založení SDH Roztoky u Jilemnice pokus o překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody historickými stříkačkami, vyrobenými do roku 1925. 10 členů našeho sboru s plně funkční ruční čtyřkolovou stříkačkou se podílelo na vytvoření ojedinělého rekordu. Za mimořádných podmínek, dešti a větru, se 28. října na stadionu na Parapleti konala kvalifikační soutěž družstev mladých hasičů o reprezentační posty na 14. mezinárodní soutěž CTIF do Rakouska. Zhostili jsme se opět velice dobře organizačního zajištění soutěže i za těžkých podmínek.

V preventivně výchovné oblasti byla i v roce 2003 uskutečněna řada akcí na propagaci naší práce a směřující k předcházení požárům. Byl to Den otevřených dveří při příležitosti svátku sv.Floriána, ukázkového cvičení na ZŠ Svatopluka Čecha, ukázkového cvičení s evakuací na ekonomickou školu nebo ukázky s naší technikou na různých oslavách sborů. Na jaře proběhlo jednání se zástupci Pardubického kraje o možnosti dotace na nákup vyprošťovacího zařízení do vozidla Ta-1. Vše dobře dopadlo a tak v červenci bylo zařízení od zástupce firmy Holmatro zakoupeno a namontováno do vozidla. Nezapomínáme jako každý rok i na naše členy a jejich rodinné příslušníky. V tomto roce byl např. uspořádán cyklistický výlet na rozhlednu na Andrlův chlum u Ústí n/O, autobusový zájezd do Prahy s exkurzí do budovy Českého rozhlasu, a následná návštěva pivovaru Platan v Protivíně. V sobotu 1. listopadu bylo v obřadní síni města Chocně slavnostně předáno nejvyšší hasičské vyznamenání – titul „Zasloužilý hasič" bratru Františku Kalousovi - za účasti starosty Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska ing.Richtera a řady dalších hostů včetně vedení města a zástupců SDH z okolí. Je prvním členem choceňského sboru, kterému se této vysoké pocty dostalo a oceněním jeho dlouholeté obětavé práce a členství 61 let. Bohužel již 12. prosince jsme se s bratrem Kalousem museli navždy rozloučit. Na jeho přání bylo smuteční rozloučení uskutečněno v prostorách hasičské zbrojnice za velké účasti zástupců okolních sborů, okresního sdružení a zástupců města.

Již několik let využívá naše výjezdová jednotka sboru neinvestiční dotaci pro obce na výdaje spojené se zásahy mimo územní obvod a na udržení akceschopnosti. Ani v roce rok 2004 tomu nebylo jinak. Značně se zvýšil počet výjezdů k zásahům. V tomto roce celkem 123, z toho bylo 26 požárů, 39 dopravních nehod, 52 případů technické pomoci a 4 plané poplachy. Dalších 69 výjezdů bylo na různé události prováděné za úhradu, což nám při zachování pohotovosti umožňuje zákon a prostředky jsou odváděny do rozpočtu města. U příležitosti oslav 777 let první zmínky o městě Chocni, které se konaly v parku u zámku, jsme připravili výstavku fotodokumentace o založení sboru a jeho činnosti do současnosti. Podíleli jsme se i na přípravách a zajištění občerstvení.

Důležitou událostí roku 2005 bylo vzpomenutí 135. výročí založení našeho sboru. Hlavní oslavy proběhly ve dnech 27. a 28. května při příležitosti pořádání celookresního vyhodnocení soutěže mladých hasičů Plamen v choceňských Pelinách. V sobotu odpoledne při slavnostním zahájení převzali zasloužilí členové ocenění za dlouholetou práci a celý sbor dostal čestné uznání za dosavadní činnost. Program pokračoval okrskovou soutěží v požárním sportu, výstavou hasičské techniky, prezentací vozidel Peugeot a vozidel veterán klubu. Večer pokračoval taneční zábavou na přírodním parketu. Důležitou událostí hlavně pro výjezdovou jednotku bylo získání nového vozu Mercedes Sprinter, devítimístného mikrobusu s velkou ložnou plochou pro hasičské nářadí. Nahradil již dosluhující dopravní Avii 30. K předání a slavnostnímu křtu došlo 17. září v odpoledních hodinách po 7. ročníku Memoriálu Josefa Mimry, soutěže mladých hasičů. Velice významnou událostí pro město, ale velkou poctou pro náš sbor, byla návštěva prezidenta České republiky Václava Klause v Chocni dne 6. prosince. V rámci návštěvy Pardubického kraje se také v odpoledních hodinách zastavil na Tyršově náměstí, kde se setkal s občany a shlédl prezentaci našeho sboru včetně hasičské techniky. V historii sboru je to poprvé, kdy hlava státu zavítala mezi choceňské hasiče. Na krátkém setkání, které pokračovalo v obřadní síni města, mu byl starostou a velitelem sboru předán malý dárek a zároveň se podepsal do hasičské kroniky.

Obrazek

 

Začátkem roku 2006 došlo ke sněhové kalamitě. Tato kalamita na mnoha místech ochromila život obcí. Padaly střechy mnohem častěji pod náporem sněhu a zdálo se, že zima je nekonečná. Březen byl za polovinou, když došlo k náhlé změně. Náhlé oteplení s vytrvalými dešťovými srážkami způsobilo rychlé tání a hladiny řek se začaly zvedat. V naší oblasti nejvíce zlobila Loučná, kde Cerekvice n/L,Vinice i samotné Vysoké Mýto kolem fotbalového stadionu bylo pod vodou. Tichá Orlice v Chocni začala dělat problémy koncem března, kdy z pátku 31. března na 1. duben prožili obyvatelé bezesnou noc. Voda od pěti odpoledne do třetí hodiny ranní stoupla o 90 cm. Do záchranných prací se zapojilo 40 členů našeho sboru, plnily pytle s pískem a ve spolupráci s pracovníky Technických služeb je rozvážely do nejvíce ohrožených míst. Našemu sboru se dostalo vzácného ocenění, když 15. května se velitel a starosta sboru zúčastnili slavnostního aktivu záchranářských složek z celé republiky na policejní akademii v Praze a z rukou ministra vnitra převzali pro SDH Choceň pamětní plaketu a poděkování za účast na záchranných pracích při povodních. Vozový park výjezdové jednotky byl koncem roku posílen o automobilový žebřík AŽ –30 na podvozku IFA, který byl bezplatně převeden ze stanice HZS v Ústí n/O. Kolektiv mladých hasičů čítá 29 členů a je rozdělen do kategorie mladší a starší. Byli také vysláni naši dva mladí členové na letní školu instruktorů do Jánských Koupelí, aby se mohli zapojit do výcviku naší mládeže. Na památku bratra Kalouse byl v tomto roce uspořádán I. ročník Memoriálu Františka Kalouse, soutěže mladých hasičů v netradičním požárním útoku. Jednou z kulturně-sportovních akcí byl v závěru roku bowlingový turnaj pro členy a jejich rodinné příslušníky.

 

Rok 2007 byl poznamenám už v lednu další přírodní pohromou. Orkán „Kyrill“ zase prověřil připravenost hasičů. Během čtyř inkriminovaných dnů zasahovali hasiči v celé republice u více jak 6860 mimořádných událostí. Také naše jednotka zasahovala u několika případů spadlých stromů na silnicích na Hemže, u Újezda u Chocně a u Němčí. I naši zástupci se zúčastnili Hasičských slavností v Litoměřicích 15. června. Při této příležitosti zde byla pokřtěna krásná publikace –„Historické stříkačky, pýcha a chlouba hasičů“. Jedná se o knihu již třetí v pořadí, kde na straně 68 je fotodokumentace a popis naší čtyřkolové zápřahové stříkačky od firmy Stratílek. Ve dnech 8. a 9. září se celkem 6 členů našeho sboru zúčastnilo výstavy požárních vozidel na letišti v Přibyslavi – Pyrocar 2007. Prezentovaly jsme se dopravním vozidlem Mercedes Benz Sprinter a také kuriozním Trabantem speciál našeho starosty sboru. Koncem června a začátkem července napadl velkochovy drůbeže v naší oblasti virus ptačí chřipky. Na likvidaci následků se v této oblasti podílelo mnoho hasičů jak profesionálních tak i dobrovolných. Celkem 19 členů naší jednotky se podílelo na dovozu vody a dodávkách na dezinfekční rámy nepřetržitými službami ve dne i v noci. Ptačí chřipka si na Ústeckoorlicku vyžádala vybíjení 174 tisíc kusů drůbeže o váze 650 tun. Ve dnech 20.6. až 20.7. bylo na likvidaci nasazeno celkem 557 hasičů se 169 ks techniky a 256 příslušníků Armády ČR se 63 ks techniky. Letní choceňské slavnosti koncem června a Pivní slavnosti koncem srpna v parku Peliny se staly další akcí, kde jsme spolupracovali při zajištění občerstvení. Do Chocně se 6 .října sjela hasičská drobotina z celé republiky. Konal se zde historicky první festival hasičských přípravek, tedy kolektivů dětí předškolního věku. Na baseballovém stadionu se představilo 14 kolektivů minihasičů a každý předvedl zcela jiný program. Festival potvrdil, že přípravky se ubírají správnou cestou. Za podíl na přípravách a zajištění se nám dostalo poděkování a pamětní plakety od náměstkyně starosty SH ČMS. V rámci Festivalu přípravek nás poctila svou návštěvou delegace polských hasičů, prohlédla si naši techniku a fotodokumentaci o naší historii. Setkání pamětníků a zakladatelů k 35. výročí založení hry Plamen se 18. prosince v Ústí n/O zúčastnil starosta sboru a byla mu předána pamětní plaketa, jelikož jsme jedni z pořadatelů, kde se okresní vyhodnocení této hry konalo nejvíce. Stav členské základny k 31.12.2007 je následující : 54 mužů, 25 žen a 35 mladých hasičů.

Rok 2008.

Začátkem tohoto roku bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska registrováno skoro 330 tisíc členů. Mladí do 26 let tvoří 28 % celé členské základny. Je tak největší hasičskou organizací u nás a rovněž největší organizací pracující s mládeží. O prvním březnovém víkendu se opět přehnal Evropou orkán doprovázený deštěm a krupobitím nazvaný Emma. Jednotky požární ochrany vyjely k celkem 4258 mimořádným událostem, bylo nasazeno 2500 příslušníků HZS a přes 5000 členů dobrovolných hasičů. Jen v Chocni bylo poškozeno téměř 20 střech. Zkázu potkala řada stromů v městských parcích, na zemi zůstalo 350 kubíků kalamitního dřeva ve správě Městských lesů. Jednotka měla celkem18 zásahů, kterých se zúčastnilo 20 členů. Je zde na místě připomenout jeden dramatický zásah, dopravní nehodu na Masarykově třídě u mostu přes náhon. Devětatřicetiletý řidič ukrajinské národnosti po nárazu do dvou vozidel prorazil zábradlí a skončil na dně náhonu zaklíněný ve vozidle. Po 20 minutách se za pomoci jeřábu podařilo vozidlo vytáhnout z vody. Silně podchlazeného se záchranné službě podařilo řidiče zachránit, převést do nemocnice a jen zázrakem zůstal bez následků na svém zdraví. Zásahová jednotka měla tohoto roku rekordních 127 výjezdů na číslo události. Dlouhodobá práce s mládeží se vyplácí, naši mladí hasiči se stali v červnu vítězi Okresního vyhodnocení soutěže Plamen. Tradiční Den otevřených dveří 2. května u příležitosti svátku sv.Floriána byl opět hojně navštíven. Výstava fotodokumentace, ukázky vyprošťování osob, výstava techniky i z okolních sborů potvrdili zájem o tuto problematiku u choceňské veřejnosti. K úspěchu akce přispělo i naše občerstvení a večerní posezení při živé hudbě. Oslav 80.výročí SDH Oucmanice se naše delegace zúčastnila s historickým vozem Praga RN a založení hasičského sboru Rábí u Kunětické hory se specielním hasičským Trabantem. Již 3. ročník Memoriálu Fr.Kalouse, soutěže mladých hasičů, byl uspořádán za účasti 16 družstev v obou kategoriích. Našim družstvům se dařilo a zvítězila v kategorii mladších i starších mladých hasičů. Záštitu převzal hejtman Pardubického kraje ing. Ivo Toman a zároveň kraj přispěl na hodnotné ceny. Na podzim došlo ke dvěma obrovským požárům – Pražského průmyslového paláce a požáru v tržnici SAPA v Praze –Libuši. U obou případů došlo k velkému počtu  jednotek nasazených k jeho likvidaci. V případě vietnamské tržnice zasahovali hasiči z celých Čech - 81 jednotek a 420 hasičů. Závěrem roku byl pořádán bowlingový vánoční turnaj pro členy a jejich rodinné příslušníky. Všechny potřebné náklady na provoz, údržbu a opravy techniky, provoz hasičské zbrojnice, výstroj a výzbroj zásahové jednotky jsou zabezpečovány z rozpočtu města. Díky dobré spolupráci s vedením města se našli i prostředky na nákup vozidla pro jednotku na Dvořisku.

Rok  2009

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jehož jsme součástí, si připomnělo 145. výročí založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech, ale také 80 let od zprovoznění hasičského domu v Praze na Vinohradech. Přívalové deště opět způsobily ničivé záplavy v několika krajích. Byl zasažen sever a střed Moravy. Tragická je i jejich bilance, záplavy si vyžádaly dvanáct lidských životů a jednou z nich byl i velitel dobrovolných hasičů z Vlčic, Bohuslav Staněk. Jistě nejvýznamnější akce tohoto roku se odehrála v Ostravě, kde proběhla mezinárodní soutěž CTIF, tzv. hasičská olympiáda. A český požární sport této soutěži kraloval, jak mezi profesionálními tak dobrovolnými hasiči. Mladým hasičům se podařil husarský kousek, když stanuli v Ostravě na stupních vítězů v obou kategoriích a stali se absolutními vítězi. Dařilo se i mladým hasičům našeho sboru, když obhájili vítězství v okresním vyhodnocení soutěže Plamen z předešlého roku. Úspěšná byla i družstva mužů v okrskovém kole soutěže v požárním sportu, kde zvítězili jak v kategorii do 35 let tak i nad 35 let a dorostenci vyhráli soutěž v netradičním požárním útoku o lákavou cenu – vepřovou kýtu.

Výjezdová jednotka měla celkem 105 výjezdů, na které byla vyslána krajským operačním střediskem. Bylo to 23 požárů, 32 dopravních nehod, 47 technických zásahů a 3 plané poplachy. Došlo k úmrtí jedné osoby a bylo zachráněno 40 osob. Dalších 63 výjezdů bylo na placené služby různého charakteru (čerpání nebo dovoz vody, odtahy vozidel,otevírání bytů, čištění kanalizace a pod.). Vozový park byl modernizován nákupem vozidla Peugeot Partner, místo vozidla Š Favorit, které bylo předáno hasičům do Plchůvek. Byla rovněž zakoupena generálkovaná stříkačka PS-15, používaná při soutěžích. V Orlickém deníku byl publikován seriál s názvem „Lidé sv.Floriána" v němž jsou čtenáři postupně seznamováni se sbory dobrovolných hasičů. Dne 15. října zde byl představen i náš sbor. Bylo pokračováno v tradičních akcích jako hasičský ples, den otevřených dveří u příležitosti svátku sv.Floriána, 4. ročník Memoriálu Franty Kalouse, soutěže pro mladé hasiče.

Regionální muzeum a vysokomýtští hasiči uspořádali 6. června oslavy 110.výročí založení továrny V.I.Stratílka a zároveň výstavu jeho výrobků na vysokomýtském náměstí. Akci jsme podpořili naší účastí se čtyřkolovou ruční stříkačkou a renovovaným vozem Praga RN.

Pro naše členy a rodinné příslušníky jsme uspořádali netradiční výlet na kanoích a raftech po Tiché Orlici z Ústí-Kerhartic do Chocně nebo tradiční autobusový zájezd do oblíbeného pivovaru Svijany a na hrad Kokořín. Došlo rovněž  k přátelskému utkání v sálové kopané mezi hasiči a policií Choceň a již ke 4.ročníku bowlingového předvánočního turnaje pro členy a jejich rodinné příslušníky. Stav členské základny k 31.12.2009 je  53 mužů, 23 žen a 23 mladých hasičů.

Rok  2010

Byl to rok velice významný pro všechny hasiče organizované ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jelikož se konal  již IV. sjezd sdružení ve dnech 3. a 4. července v aule Vysoké školy báňské v Ostravě. Na sjezdu byl starostou opět zvolen ing. Richter. Ke změnám došlo ve složení výkonného výboru. Z akcí celostátního významu je možno připomenout Mistrovství republiky ve hře Plamen a dorostu, které bylo uspořádáno v sousední Litomyšli. Proběhlo také setkání hasičů a jejich historické techniky 11. a 12. června – Hasičské slavnosti Litoměřice.

Jarní, ale hlavně letní záplavy na severu Čech opět ukázaly, že dobrovolní hasiči jsou nepostradatelní a na jejich vybavení se nesmí zapomínat. Po těchto povodních se projevila solidarita hasičů z celé republiky, kdy formou sbírek, darů nebo přímou účastí na likvidaci následků se podílela řada sborů. I naši členové Jakub Zeman, Petr Novotný a člen SDH V.Mýto Josef Staněk se vydali na pomoc postižené oblasti, konkrétně do obce Raspenava. Kromě finančního daru 6000 Kč, sebou vezli čistící prostředky a dary vybrané od členů obou sborů. Vozidlo poskytlo SDH V.Mýto a jejich mise trvala celkem 4 dny.

Tento rok byl ale také významný pro náš sbor. Byl to rok, kdy jsme si připomněli 140. výročí založení první hasičské organizace v Chocni. Hasičský sbor od dob svého založení vždy patřil mezi nejvýznamnější spolky a organizace v Chocni. Všechny akce v tomto roce byly proto pořádány v rámci oslav tohoto výročí. Byl to hasičský ples, oslavy svátku sv. Floriána spojené se dnem otevřených dveří, 5. ročník Memoriálu Františka Kalouse nebo okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Vzpomínkové oslavy založení sboru byly připraveny na sobotu 5. června do parku Peliny v rámci akce Vítání léta, které pořádá Město Choceň. Bohužel zradilo počasí a pro podmáčený terén byla celá akce zrušena. Okrskové kolo soutěže v požárním sportu, které mělo být součástí oslav, bylo přesunuto do prostoru koupaliště, kde byly vhodnější podmínky. Vlastní oslavy se uskutečnily až 18. září v prostoru hasičské zbrojnice a přilehlé ulici, která byla uzavřena. Sobotní odpoledne bylo zahájeno nástupem a uvítáním hostů, následovala spanilá jízda hasičských vozidel městem a jejich výstava na parkovišti. Poté následovaly ukázky z práce lezecké skupiny hasičů, ukázky specielních vozidel a jejich vybavení. Svoji disciplinu předvedl mistr Evropy veteránů v soutěži TFA - nejtvrdší hasič Petr Jokeš z SDH V.Mýto. Závěrem potom byla ukázka vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Občerstvení bylo tradičně zajištěno a večer pokračoval při živé hudbě. Na závěr oslav tak významného výročí byla na 13. listopad svolána slavnostní schůze sboru do školní jídelny, na kterou byly pozváni také naši životní partneři. Za předsednickým stolem se sešla řada významných hostů počínaje starostou krajského sdružení hasičů Josefem Bidmonem, starostkou okresního sdružení Evou Faltusovou, starostou města panem Kučerou, ředitelem HZS Pardubického kraje ing. Kvasničkou. Pozvání přijal i nový senátor a přítel hasičů Petr Šilar. Po zahájení následovalo ohlédnutí za dosavadní činností sboru od jeho založení po současnost, předání vyznamenání  členům sboru, předání pamětních listů hostům, večeře a přátelské posezení při hudbě. Součástí byla výstava naší bohaté fotodokumentace a kronik. Účast na slavností schůzi a její průběh byl důstojným zakončením jubilejního roku.

Zásahová jednotka v roce 2010 měla 96 výjezdů, z toho bylo 18 požárů, 17 dopravních nehod, 59 případů technické pomoci, 1 únik nebezpečné látky a 1 prověřovací námětové cvičení. Dalších 73 případů výjezdů bylo na různé události a práce za úhradu. Koncem října se zásahová jednotka spolu s Technickými službami města podílela na zkoušce postavení mobilních hrazení a protipovodňových vaků na čas. Na technice došlo ke generální opravě čerpadla ve výrobním závodě u CAS 16 Praga NTS a 20 tileté revizi a opravě nástavby automobilového žebříku na podvozku IFA.

V tomto roce došlo opět k náboru a omlazení mládežnického kolektivu a pokračování činnosti smíšeného družstva dorostu. V nových orgánech okresního sdružení zvolených začátkem dubna jsou naší členové Šára Jiří - vedoucí odborné rady prevence, Květa Bogapovová jako členka této rady, velitel Pavel Zeman členem rady velitelů a Kubík J. ml. členem rady mládeže. Pro členy byl uspořádán tradiční cykloturistický výlet na rozhlednu Vrbice a na zámek Častolovice. Opět přátelské utkání v sálové kopané a předvánoční turnaj v bowlingu. Po majetkovém převzetí sálu zdejší Sokolovny městem jsme opět začali zajišťovat asistenční požární hlídky na akcích s větším počtem osob.           

Stav členské základny k 31.12.2010 je 53 mužů, 24 žen a 28 mladých hasičů do 18 let.

Rok 2011

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a zde je nutno připomenout, že ne všude a ne zcela je služba v dobrovolných sborech plně doceňována a v mnoha směrech naráží na těžko překonatelné překážky. Zejména se jedná o uvolňování ze zaměstnání při výjezdech k zásahům. Při volbách dáváme hlasy našim poslancům a senátorům, ale potvrzuje se neblahá zkušenost, že ne všichni si plně uvědomují potřebu osobní bezpečnosti našich občanů a jen málo z nich proto něco dělá. V březnu opět, už po několikáté, smetli ze stolu novelu zákona o pojišťovnictví, aby z tzv. povinného ručení pomohly hradit modernizaci techniky dobrovolných jednotek. Pojistná lobbi opět slavila úspěch a ovlivnila jak parlament, tak i vládu.
Tři dny a přes tři kraje jela historická hasičská vozidla propagační jízdu, kterou zvala na sraz hasičských vozidel Pyrocar 2011. Současně připomněla i 120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty Království českého, z jehož tradic vychází i dnešní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. A právě 27. srpna přesně v jedenáct hodin tato jízda dorazila na letiště v Přibyslavi, kde houkáním sirén 333 hasičských vozů z 231 sborů oficiálně začalo třetí celorepublikové setkání hasičských vozidel a jejich posádek – Pyrocar 2011. Byla to jednoznačně nejúspěšnější akce pořádaná dobrovolnými hasiči v tomto roce. Tento již třetí Pyrocar překonal oba předešlé i v návštěvnosti. Odhaduje se přes 30 tisíc návštěvníků a to je skutečný úspěch.

Zásahová jednotka našeho sboru patří v kraji na přední místo, co se týká výjezdu k zásahům. V tomto roce bylo celkem 87 výjezdů, na které jsme byli vysláni krajským operačním střediskem. Bylo to 24 požárů, 16 dopravních nehod na silnici, 4 nehody na železnici, 39 zásahů technického charakteru, 3 úniky ropných produktů a 1 prověřovací námětové cvičení. Dalších 87 výjezdů bylo ještě za úhradu na služby různého charakteru, dle sazebníku schváleného radou města jako je čerpání nebo dovoz vody do bazénů, čištění kanalizace a komunikací, otevírání bytů nebo odtahy vozidel. Jednotka se zúčastnila dvou taktických námětových cvičení ve V.Mýtě na sklady a.s. Iveco a Dům seniorů, dvou okrskových cvičení, na jaře zkouška strojů a na podzim  na objekty bioplynové stanice v Újezdě u Chocně. Odbornost hasič III. stupně získalo 8 členů, hasič II. stupně rovněž 8 členů. Okrskové kolo soutěže v požárním sportu proběhlo v Nasavrkách za účasti 3 družstev mužů a družstva žen z našeho sboru. Koncem října byla provedena spolu s technickými službami města zkouška speciálních čerpadel a montáž protipovodňových stěn.
Kolektivy mladých hasičů pokračovali ve své činnosti se střídavými úspěchy. V záři kolektiv opustili děti starší 11 let a někteří přešli do starší kategorie, ale po náboru přišlo mnoho nových. V preventivně výchovné oblasti jsme se zaměřili na tradiční akce jako hasičský ples, den otevřených dveří u příležitosti svátku sv.Floriána nebo 6. ročník Memoriálu F.Kalouse, soutěže pro mladé hasiče. Pro členy byl uspořádán cyklo-turistický výlet, autobusový výlet do Prahy do muzea MHD a na muzikál Dracula. Naše delegace se účastnila historické jízdy na Pyrocar i samotného zahájení setkání vozidel v Přibyslavi. Provedli jsme ukázky s technikou při oslavách výročí sborů v Ostřetíně, ve Džbánově u Litomyšle a na výstavě vozidel Praga v Ústí n/O. Dne 3. listopadu se na přibyslavském zámku dostalo velkého uznání našemu starostovi sboru, kdy mu byl udělen titul "Zasloužilý hasič" a po příjezdu domů mu sbor připravil slavnostní přivítání před hasičskou zbrojnicí včetně ohňostroje. Tradiční bylo také utkání místních týmů policie a SDH tentokrát v bowlingu a již 6. ročník předvánočního bowlingového turnaje pro členy a rodinné příslušníky. Na závěr roku fotbálek na hřišti, večerní posezení a přivítání roku nového.
Stav členské základny k 31.12.2011  je 53 mužů, 26 žen a 29 mladých hasičů.

Rok  2012

 Tento rok nebyl podle slov starosty sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ing. Karla Richtera vůbec jednoduchý. Sdružení se muselo zvýšeným úsilím vypořádat se stále složitější ekonomickou situací. Z financování nejen hasičů máme někdy velmi rozpačitý dojem a postrádáme jakoukoli koncepci ministerstva vnitra. Šetřit se nepochybně musí, ale s rozumem.

 Zruší-li se některé stanice profesionální nebo i dobrovolné, bude to znamenat neúnosné snížení úrovně bezpečnosti občanů. Dotace na jednotky, příspěvky na zásahy a na věcné vybavení jsou dnes poloviční. Alespoň krajská dotace zůstává nezměněna.

 Výjezdová jednotka hraje nezastupitelnou roli v naší oblasti a počtem výjezdů skončila na prvém místě v kraji mezi dobrovolnými jednotkami. V tomto roce byla vyslána operačním střediskem kraje k 98 případům. Bylo to 22 požárů, 25 dopravních nehod, 37 technických zásahů, 4 úniky nebezpečné látky, 8 planých poplachů, 2 prověřovací taktická cvičení. Dalších 73 výjezdů bylo na služby různého charakteru jako je dovoz nebo čerpání vody, čištění komunikací a kanalizace, otevírání bytů a pod. Jsou to placené výjezdy hrazené dle sazebníku schválného radou města.

 Jednotka má 25 členů a musí absolvoval všechna potřebná školení a pravidelné lékařské prohlídky, výcvik s technikou a technickými prostředky, kondiční jízdy apod. Jednotka také absolvovala praktický výcvik na cvičišti Flashover ve Vysokém Mýtě. Na základě poplachového plánu byla na dvou taktických cvičeních ve Vysokém Mýtě (v dubnu na únik nebezpečné látky v a.s. Iveco a v srpnu na budovu MěÚ spojenou s evakuací). Okrskové kolo soutěže v požárním sportu bylo ve Lhotce Zářecké za účasti našich 3 družstev mužů a jednoho družstva žen. Opravy techniky byly drobného charakteru a provedeny byly svépomocí. V rámci údržby hasičské zbrojnice byla provedena oprava střechy, oprava terasy nad dílnou a u služebních bytů opraveny balkony. Kolektiv mladých hasičů má  23 členů (všechny v mladší kategorii). Zúčastňuje se celoroční hry Plamen a některých pohárových soutěží v rámci okresu. Za odměnu na konci prázdnin byli děti na třídenním výletu na chatě  v Roudné u Nových Hradů.

  V preventivně výchovné, kulturní a společenské oblasti bylo pořádáno několik akcí. Hasičský ples v lednu, den otevřených dveří u příležitosti svátku sv.Floriána včetně ukázek techniky a ukázek z činnosti mladých hasičů. Smíšené družstvo volejbalistů se v květnu zúčastnilo turnaje „Džbánovská smeč" ve Džbánově u V.Mýta. V červnu se uskutečnil tradiční cyklo turistický výlet do muzea cestovatele Dr.Holuba v Holicích s odpolední návštěvou oslav 130. výročí založení hasičů v Zámrsku. V září byl uspořádán 7.ročník Memoriálu Františka Kalouse, soutěže pro mladé hasiče, za účasti 18 družstev mladých hasičů v obou kategoriiích.

  Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti jsme na 5. října připravili „Posvícenské posezení“, ale vzhledem k celostátně vyhlášené prohibici byla akce zrušena.

   Podzimní autobusový výlet se konal 20. října s návštěvou rakouských termálních lázní Laa an der Thaya, pokračoval v zámeckém areálu Lednice a zakončen byl posezením ve vinném sklípku. V prosinci se konal ještě bowlingový turnaj pro členy a rodinné příslušníky a závěr roku spojený s tradičním fotbálkem, svařákem a přivítáním roku nového.

  Stav členské základny k 31.12.2012 je : 54 mužů, 26 žen  a 24 mladých hasičů.

Rok 2013

  I v tomto roce bylo zaznamenáno několik pohrom, z nichž největší byly červnové povodně. V bilanci tohoto roku však převažují příjemné zprávy z oblasti odborné přípravy, prevence, práce s dětmi a mládeží, ze sportovních soutěží jak na domácí, tak zahraniční půdě. Sbory dobrovolných hasičů tvoří hnutí více jak třista padesáti tisíc lidí, kteří se věnují poctivé hasičině. Sborům dobrovolných hasičů neudělala žádnou radost novela živnostenského zákona, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 2.10.2013. Sbory, které při svých akcích prodávají alkoholické nápoje, mají povinnost nejpozději do 17.4.2014 získat licenci na prodej lihovin. Touto licencí se musí prokázat každý, kdo chce distribuovat nebo prodávat lihoviny v jakémkoli množství a v jakémkoli prostoru i příležitostně při soutěžích nebo plesech.

   Činnost naší výjezdové jednotky byla opět v tomto roce bohatá na výjezdy k zásahům. Krajským operačním střediskem byla vyslána ke 106 případům. Jednalo se o 20 požárů, 25 dopravních nehod a 61 technických zásahů. Těchto zásahů bylo nejvíce, a to 17 případů. Pomoci zdravotní záchranné službě s naložením pacienta, dále 3 x záchrana osob a zvířat, 1 x únik oleje, 1 x čerpání vody z důvodů povodně, a 1 planý poplach. U ostatních případů se jednalo o odstraňování spadlých stromů, otevírání bytů, likvidace obtížného hmyzu.

  Provádíme rovněž placené služby dle sazebníku schváleného radou města jako mytí komunikací, odtahy vozidel, dovoz vody do bazénů, otevírání bytů. Těchto výjezdů bylo celkem 82. Členové výjezdové jednotky absolvují každoroční preventivní lékařské prohlídky, školení řidičů, obsluhy automobilového žebříku, praktický výcvik s technikou a technickými prostředky. V rámci hasebního obvodu se jednotka zúčastnila dvou taktických cvičení. Jedno na restauraci ve Svatém Jiří a druhé na únik nebezpečné látky v a.s. IVECO ve V..Mýtě. Okrsková cvičení byla rovněž dvě. Na jaře zkouška strojů, druhé v září s ukázkou montáže protipovodňových stěn. V říjnu ve spolupráci s technickými službami byla provedena zkouška montáže protipovodňových vaků na Pardubické ulici na Lhotách. Okrsková soutěž v požárním sportu byla na Hemžích za účasti 4 družstev našeho sboru.

  Pozornost byla věnována pravidelné kontrole a údržbě techniky a technických prostředků. Opravy byly drobného charakteru. Vážná byla závada na čerpadle cisternové automobilové stříkačky CAS 16. Po prohlídce ve výrobním závodě ve Slatiňanech se zjistilo, že je nutné nové, ale německá firma Ziegler nemá o komunikaci zájem. Obrátili jsme proto na závod THT Polička, kde bude čerpadlo vyrobeno a namontováno. V rámci údržby požární zbrojnice byla provedena výměna střešních oken v kuchyňce a dětské klubovně a po 17 letech výměna nábytku ve spojovně včetně počítače a tiskárny.

  Kolektiv mladých hasičů má 27 členů mladší kategorie,  jsou zapojeni do celookresní soutěže Plamen a zúčastňují se dalších pohárových soutěží.

  V preventivně výchovné oblasti se snažíme propagovat naší činnost, máme webové stránky, vlastníme již třetí kroniku sboru a bohatou fotodokumentaci.

  Tradiční hasičský ples se konal v únoru, den otevřených dveří u příležitosti svátku sv.Floriána se uskutečnil 3. května. Vše bylo pečlivě připraveno, ale špatné počasí bylo důvodem malého zájmu veřejnosti. Pivní slavnosti v srpnu v parku Peliny se staly další naší akcí. 8.ročník Memoriálu F.Kalouse, soutěže pro mladé hasiče se uskutečnil v září za účasti 20 družstev mladých hasičů z našeho okresu. Na 4. října bylo připraveno pro veřejnost a naše příznivce  posvícenské posvícení, ale chladné počasí zapříčinilo velmi malou účast a tak se stala celá akce ztrátovou. Tradiční podzimní autobusový výlet pro členy a rodinné příslušníky se konal v říjnu. Návštěva Pelhřimova – síně Lipských a prohlídka muzea kuriozit a expozice zlaté české ručičky byla dopoledne. Po obědě potom návštěva nedalekého hradu Kámen. V prosinci se konal ještě bowlingový turnaj a na závěr roku tradiční fotbálek se svařákem. Večer potom oslava konce a přivítání nového roku.

Stav členské základny k 31.12.2013 je 52 mužů, 27 žen a 27 mladých hasičů.

Rok 2014

  Tento rok se stal charakteristickým hlavně co do počtu významných akcí ke 150. výročí zrodu dobrovolného hasičstva. Oslavy začaly již 23. hasičskou poutí na Svatém Hostýnu, pokračovaly ve Velvarech, kde byl založen první dobrovolný hasičský sbor a kde byl také dojezd VI. propagační jízdy SH ČMS. Oslavy pokračovaly na tradičních litoměřických slavnostech a na čtvrtém ročníku naší nejmasovější akce, Pyrocaru 2014 na letišti v Přibyslavi. Tento rok se také zapsal do dějin hasičů vynikajícími výsledky v disciplínách požárního sportu na mistrovství republiky v Českých Budějovicích a Brně, ale hlavně na mistrovství světa dorostu a juniorů ve Svitavách. Hasiči si tak připomněli slavnou tradici se ctí a s pevným odhodláním v ní pokračovat a stvrdit toto přesvědčení na nadcházejícím V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Výkonný výbor vydal „Program činnosti SH ČMS do roku 2020". Jedná se o teze záměrů našeho sdružení určené k předsjezdové diskuzi a jsou začátkem celé série voleb do všech orgánů svazu.

  I v našem sboru skončilo 5 leté období výboru. Volby nového proběhly na členské schůzi dne 13. prosince 2014. Byly tajné a voleb se zúčastnilo celkem 62 členů z celkového počtu 79. Návrhová komise připravila volební lístek, na kterém bylo 27 kandidátů. Dle počtu získaných hlasů bylo utvořeno pořadí 14 členů výboru včetně revizní komise. Na ustavující schůzi výboru dne 18. prosince bylo hlasováním rozhodnuto o rozdělení funkcí. Naše výjezdová jednotka, která je velmi důležitá a hraje nezastupitelnou roli z hlediska represe v naší oblasti, měla opět plno práce.

  V roce 2014 byla vyslána krajským operačním střediskem k 92 případům, což je již tradičně několikaletý průměr a přední místo v kraji mezi dobrovolnými hasiči. Jednalo se o 16 požárů, 17 dopravních nehod, 45 technických zásahů – např. 12 případů pomoci s naložením pacienta do sanitky, 9x záchrana osob a zvířat, 16x otevření uzavřených prostor. Dále 3 úniky ropných produktů, 1 únik plynu, 5 planých poplachů a 5 taktických cvičení. Tak zvané placené výjezdy, služby různého charakteru, jako dovoz vody do bazénů, odtahy vozidel, čištění komunikace, bylo celkem 71. V rámci hasebního obvodu na základě poplachového plánu se jednotka zúčastnila 4 taktických cvičení. 28.3. taktické cvičení na únik nebezpečné látky ve firmě Iveco ve Vys.Mýtě, 17.6. rovněž taktické cvičení v Ivecu na nebezpečí přítomnosti radioaktivní látky, 16.9. taktické cvičení, požár lesa ve vojenském prostoru Čermná nad Orlicí, 29.9. opět takt. cvičení na požár skladu v Ivecu.

  Okrskové námětové cvičení bylo 11. dubna jako zkouška strojů na nábřeží v Chocni a druhé 22. listopadu jako prověřovací na bioplynovou stanici zemědělského družstva v Mostku.

  Soutěž v požárním sportu - okrskové kolo se uskutečnilo v Mostku 7. června. Z našeho sboru ze zúčastnili tři družstva, včetně družstva žen, a výsledkem bylo 3. místo v kategorii muži do 35 let, 2. místo v kategorii muži nad 35 let a družstvo žen skončilo druhé ve své kategorii. Soutěž TFA v Brně – Tuřanech 20.9. absolvoval David Voříšek podpořen delegací našeho sboru. Opravy na technice byly drobného charakteru, u CAS 32 (T148) na př. oprava brzd, výměna čelního skla u Mercedesu, u CAS 16 (PRAGA NTS) byla dokončena instalace nového čerpadla v THT Polička. Následně se ale projevila další závada, a to prasklá nádrž na vodu - únik vody do rámu nástavby. Nádrž musela být zavařena zevnitř u místního svářeče-specialisty. Výměna předních pneu u CAS 16 byla provedena před zimním obdobím. Konečně došlo i na nové dýchací přístroje Drager, které byly zprovozněny a členové proškoleni. V listopadu proběhl nákup tabletů a jejich následná instalace a zprovoznění do vozidel TA 1 (MITSUBISHI) a CAS 16 (PRAGA NTS), které usnadní komunikaci s operačním střediskem a mají v programu nepřeberné množství informací důležitých pro výjezd a zásah. 

  Činnost našich mladých hasičů byla opět bohatá. Máme 4 kolektivy, celkem 31 mladých hasičů. Na soutěži ve Svatém Jiří jedno družstvo zvítězilo, další obsadili 11. a 18. místo. Účastnili se ještě soutěží v Lukavici, Dolní Dobrouči a doma Memoriálu F. Kalouse. Okresní vyhodnocení soutěže Plamen dopadlo pro jedno družstvo výborně. Skončili na 3. místě. Na konci prázdnin byly na 4 denním výletě na Šajtavě.

  Hasičský ples se stal tradicí a konal se tentokrát 15. února. Účinkoval na něm opět orchestr Combo 2 z Litomyšle. Den otevřených dveří u příležitosti svátku sv.Floriána 2. května byl propagací naší činnosti na veřejnosti. Výstava a ukázky techniky, výstava fotodokumentace z činnosti sboru, vše bylo pečlivě připraveno. Nejenom hasičský guláš přilákal naše příznivce z řad občanů města.

  V roce 2014 uplynulo 100 let, kdy se v Chocni konala Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava. Choceň měla v roce 1914 něco málo přes 5000 obyvatel a 600 domů a přesto se stala v době od 27. června do 27. července centrem pozornosti a byla navštěvována lidmi z blízkého i dalekého okolí. Jednalo se na tu dobu o velkolepý výstavní podnik v nádherné přírodní scenérii tehdejšího knížecího parku v Pelinách. Město Choceň připravilo vzpomínkové oslavy pod záštitou Rady Pardubického kraje opět v choceňských Pelinách (historická výstava v Orlickém muzeu, vlastní výstava od středy 18.6. do neděle 22.6.). Hlavním dnem byla sobota 21.6., kdy se uskutečnil průvod různých spolků a organizací z Tyršova náměstí do Pelin. Náš sbor se podílel svojí účastí na průvodu spolu s přáteli hasiči z okolních obcí včetně spolkových praporů a na zajištění odpoledního programu. Byla k vidění nejen historická technika z doby před 100 lety, ale i současná moderní včetně ukázek, vystoupení nejmladších hasičů z Horních Ředic nebo našich mladých hasičů.

  Již 9. ročník Memoriálu Františka Kalouse, soutěže pro mladé hasiče, proběhl v sobotu 13. září na hřišti vedle hasičské zbrojnice. Soutěž proběhla ve dvou disciplínách, a to ve štafetě 4 x 60 metrů a požárním útoku. V kategorii mladší bylo 9 družstev, ve starší 8 družstev. Celkovými vítězi v mladších se stalo družstvo Dolní Sloupnice, ve starší kategorii pak družstvo Lukavice. Naši mladí hasiči se zúčastnili se třemi družstvy a obsadili 2., 4. a 8. místo.

  V říjnu proběhly ve městě volby do městského zastupitelstva. Řadu našich členů jsme mohli najít na kandidátkách různých stran a hnutí. Členy zastupitelstva se nakonec stali naši členové Čestmír Karpíšek, Jaromír Voříšek a Pavel Zeman, který se stal zároveň neuvolněným místostarostou města. 29.listopadu se konal tradiční podzimní autobusový výlet. Prvním cílem byla Čáslav, kde jsme navštívili zahradní centra Hortis a Starkl. Právě zde probíhaly adventní výstavy floristiky. Po přemístění do Prahy a individuálně zajištěném obědě jsme od 14 hodin ve Vinohradském divadle shlédli situační komedii s kriminální zápletkou „Bytná na zabití“ v hlavní roli s Libuší Švormovou. Po představení měl každý ještě slabou hodinku na prohlídku osvětleného Václaváku s jeho již předvánoční výzdobou. Při zpáteční cestě byla zajištěna dobrá večeře v Poděbradech v restauraci Bílá Růže.

  9.ročník bowlingového turnaje se konal 13. prosince a na závěr roku dopoledne tradiční fotbálek a večer přivítání roku nového.

Stav členské základny k 31.12.2014 je  51 mužů, 27 žen a 31 mladých hasičů.

 

 

Rok 2015

 

Tento rok byl pro Sbor dobrovolných hasičů v Chocni rokem jubilejním. Připomněli jsme si 145.výročí založení první hasičské organizace v Chocni. Všechny akce pořádané v průběhu roku, se konaly v kontextu připomenutí tohoto významného výročí. Na památku byly zhotoveny upomínkové předměty a igelitové tašky, které obdrželi všichni členové a také hosté při různých příležitostech.

Rok 2015 byl ale také především rokem 5.sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předcházeli tomu ale valné hromady a konference na nižších stupních vedení Sdružení.

Výroční valná hromada okrsku č.18, jehož jsme součástí, se konala 30.ledna v Mostku. Při volbě vedení okrsku dostali důvěru opět naši členové, staronový starosta okrsku bratr Šára Jiří a rovněž tak velitel okrsku Kubík Jiří st..

Shromáždění delegátů SDH okresu Ústí nad Orlicí bylo v kulturním domě v Českých Heřmanicích  dne 11.dubna, za účasti našich členů, starosty Kubíka Františka a velitele Zemana Pavla, a členky odborné rady prevence Květuše Bogapovové, Jmenovaná  byla opět zvolena do této rady a Šára Jiří, který se stal jejím vedoucím. Členem odborné rady mládeže zůstává Kubík Jiří ml.. Volby nového starosty a výkonného výboru Okresního sdružení přinesly několik změn. Starostou se stal Jan Růžička, který nahradil dlouholetou starostku Evu Faltusovou, končící na vlastní žádost.

Dne 18.dubna se do obce Chornice v okrese Svitavy, sjeli hasiči Pardubického kraje, na shromáždění delegátů okresních sdružení. Po zprávách za uplynulé období proběhly volby nového výkonného výboru a starosty krajského sdružení. Stal se jím opět Josef Bidmon, z našeho okresu byly zvoleni do funkce 2.náměstka Černohous Pavel z Letohradu a do výkonného výboru starosta okresního sdružení Jan Růžička. Aktiv Zasloužilých hasičů Pardubického kraje povede Eva Faltusová a členem odborné rady historie byl zvolen Kubík František, jediný účastník z našeho sboru.

Vrcholem volebního roku se stal 5.sjezd SH ČMS, konající se v Pardubicích ve dnech 4 a 5.července.Sjezdu se zúčastnilo zhruba 400 zvolených delegátů a hostů. Velké zastoupení měli tentokrát politici v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Bylo zde vysloveno mnoho slibů ve prospěch činnosti dobrovolných hasičů, tato slova jsou brána s jistou rezervou. Nejreálnější se jeví vznik Fondu na podporu dobrovolných hasičů, který by měl fungovat paralelně s fondem zábrany škod a dalšími evropskými projekty. Nejočekávanějším bodem programu byla volba nového vedení na další pětileté období. Starostou  Sdružení hasičů ČMS se až ve druhé kole stal opět ing.Karel Richter. Pětici náměstků tvoří Monika Němečková, Jan Slámečka, Jaroslav Salivar, Lubomír Janeba a Richard Dudek.

Rok 2015 byl naplněn odpovědnou prací aktivních členů našeho sboru v tradičních akcích, jak v preventivně výchovné tak společensko kulturní oblasti. Z hlediska represe je na nejdůležitějším místě činnost výjezdové jednotky. V tomto roce byla vyslána celkem ke 128 výjezdům. Jednalo se o 31 požárů, 30 dopravních nehod, 38 technických pomocí různého charakteru, 16 pomocí  složkám záchranné zdravotní služby, 1 únik plynu, 11 planých poplachů většinou požární signalizace a jedno taktické cvičení v rámci hasebního obvodu. Další náplní jednotky jsou služby za úhradu, dovoz vody do bazénů, mytí silnice, otevírání bytů a pod. Letošní příjem z této činnosti byl 120 000 Kč a byl odveden do rozpočtu města. V průběhu roku je prováděn pravidelný výcvik a školení této jednotky. V zimních měsících teoretická školení, praktický výcvik na autovrakovišti ve Skořenicích, výcvik v dýchací technice, na vodě nebo ve výšce, nebo specielní ve flashofer kontejneru ve Vysokém Mýtě, se zaměřením na vyhledávání osob. Okrsková taktická cvičení proběhla dvě, zkouška strojů v Chocni, a podzimní na řece Tiché Orlici v Pelinách, se zaměřením na likvidaci nebezpečných látek na vodním toku.

13.června jsme uspořádali okrskové kolo soutěže v požárním sportu v prostorách u zimního stadionu. Celkem bylo přihlášeno 17 soutěžních družstev. 4 družstva žen, 5 mužů v kategorii II nad 35 let a 8 družstev mužů v kategorii I. Naše družstvo žen vyhrálo, rovněž družstvo mužů ve II kategorii, muži I  se umístili na druhém místě. Soutěže v disciplíně TFA/nejtvrdší hasič/ se dne 12.září v Brně-Obřanech zůčastnili 3 naši zástupci. David Voříšek skončil na 9.místě, Jakub Zeman na 12. a Jiří Kubík ml.obsadil 19.místo.

Výjezdová technika je pravidelnou údržbou v bezproblémovém stavu a prochází technickými prohlídkami včetně automobilového žebříku na podvozku IFA. Problémy se ovšem vyskytly, bylo nutno opravit nádrž na vodu u CAS 16, nebo vyměnit přední pneumatiky. Mezi drobná vylepšení lze uvést montáž nových držáků dýchacích přístrojů Drager do CAS 32 Tatra, montáž specielních nosítek Skupram do TA-1. Pro zjednodušení tankování pohonných hmot do vozidel byla vlastními silami zhotovena pojízdná čerpací stanice. Vadný vzduchový kompresor pro rozvod vzduchu v garáži byl nahrazen nákupem nového. Na budově hasičské zbrojnice jsou prováděny nezbytné opravy a údržba, pravidelné revize výjezdových vrat, tlakových nádob a ručních hasicích přístrojů.

  Činnost mládeže je zajišťována spolehlivým kolektivem vedoucích a dalších pomocníků, kteří se starají v současné době o 35 mladých hasičů. Družstva se učí preventivní činnosti a připravují se na soutěže v hasičských disciplínách.Účastnila se soutěží ve Svatém Jiří, Lukavici, Dolní Dobrouči a Chocni. Okresní vyhodnocení soutěže Plamen v Mladkově bylo úspěšné, družstva obsadila krásné 2 místo a 11 místo. Poslední závod požární všestrannosti se konal v Dolní Dobrouči. Na konci školních prázdnin  vyrazili na výlet do Červené Vody, v pronajaté chalupě strávilo 28 dětí 5 krásných dnů.

  Rovněž činnost sboru v preventivně výchovných, společenských a jiných akcích byla bohatá.

Začalo se 14.února Hasičským plesem v Panském domě, k tanci hrála opět skupina Combo 2.

Tradiční akcí byly 15.května oslavy svátku sv.Floriána, den otevřených dveří, ukázky techniky, fotodokumentace, ukázky z činnosti mladých hasičů, praktické ukázky ze zásahové činnosti, vyprošťování osob z vozidla a pod.. Samozřejmostí bylo naše občerstvení a večerní posezení s hudbou DUO Libchavy. 3.června bylo na naší hasičské zbrojnici uspořádáno vyhodnocení krajského kola výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Na vyhodnocení zde byli přítomni jenom vítězové v jednotlivých kategoriích za doprovodu rodičů. Cyklistický výlet se konal 20.června pro členy a rodinné příslušníky. Po přesunu po železnici do Týniště nad Orlicí se putovalo cestou necestou směrem k Chocni, při plnění různých adrenalinových úkolů. V rámci spolupráce s panem Šimkem jsme se podíleli 15.srpna na již 14. Pivních slavnostech v Pelinách a nabízeli k ochutnávce celkem 13 druhů piv. O necelý měsíc později v neděli 6.září, byl uspořádán 10.ročník Memoriálu Františka Kalouse, kterého se zůčastnilo 12 družstev mladších a 5 kolektivů straších  mladých hasičů. Na první říjnovou sobotu byl připraven autobusový výlet po krásách Moravského krasu, plavba  po vodě skrze Punkevní jeskyně a prohlídka propasti Macocha. Po obědě  v obci Lipůvka následovala ještě prohlídka  zámku v Letovicích.

  Vyvrcholením všech akcí pořádaných ke 145.výročí založení sboru se stal 10.říjen 2015. Od hasičské zbrojnice se vydal slavnostní průvod členů hasičského sboru včetně mladých hasičů do choceňského zámku za doprovodu dechové hudby ze Sopotnice.V 15 hodin byla zahájena malá oslava slavnostním nástupem sboru na nádvoří zámku, které bylo téměř zaplněno spoluobčany města a hosty. Stejnokroje všech členů byly poprvé vyzdobeny novými domovenkami na rukávě včetně znaku města. Po přivítání všech přítomných a hostů, mezi kterými byli starosta města pan Ladislav Valtr, starosta Okresního sdružení hasičů Jan Růžička, člen výkonného výboru Jiří Bartoníček, vedoucí odborné rady prevence krajského sdružení Aleš Janda a jako host Zdeňka Jandová, starostka  KSH Jihomoravského kraje, dále ředitel Orlického muzea Michal Hofman, zástupce zhotovitele nového praporu Zdeněk Velebný s manželkou a páter Bogdan Ganczarsky, administrátor katolické farnosti Choceň. Následovalo krátké shrnutí historie založení sboru až po současnost, ve kterém bylo připomenuto významného výročí. Poté proběhlo představení nového spolkového praporu, zhotoveného v dílně Velebný a fam.Ústí nad Orlicí. Po rozvinutí provedl jeho svěcení páter Bogdan Ganczarsky. Následně předal vyznamenání vybraným členům sboru starosta OSH Jan Růžička a sbor rovněž z jeho rukou obdržel za dosavadní činnost  Medaili Sv.Floriána. Po vystoupení hostů se ujal slova ředitel Orlického muzea Michal Hofman, aby zahájil výstavu v sále muzea, věnovanou 145.výročí založení sboru. Po závěrečném poděkování všem přítomným za účast, sbor již s novým praporem a za doprovodu hudby odpochodoval zpět přes město do hasičské zbrojnice. Ostatní přítomní spoluobčané a hosté byli pozváni k prohlídce výstavy, která trvala až do konce měsíce října.

 V čase předvánočním se konala pro členy ještě tematická vánoční besídka, protože Ježíšek naděloval pod stromeček pouze dárečky začínající na písmeno „K“. Poslední den roku, dopoledne, patřilo tradičnímu fotbálku pro aktivní sportovce a svářáku pro sportovce pasivní.

 

Stav členské základny 31.12.2015 je 111 členů, z toho 49 mužů, 27 žen a 35 mladých hasičů.

 

Rok  2016

 

V tomto roce Sdružení hasičů Čech ,Moravy a Slezska velice intenzivně spolupracovalo s nejvyššími státními orgány na vyjednávání lepších podmínek pro dobrovolné hasiče, pracující ve sborech, ale i ve výjezdových jednotkách SDH obcí. Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění pro dobrovolné hasiče kde stanoví že „ výše nemocenského za kalendářní den činí 100% denního vyměřovacího základu, a to v případě, kdy pojištěnec je uznán práce neschopným v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění záchranných a likvidačních prací při požáru, povodní nebo jiné mimořádné události jako člen jednotky dobrovolných hasičů obce povolané operačním střediskem HZS ČR.“

 V tomto roce se také podařilo otevřít nové dotační tituly pro obce k získání dopravních automobilů nebo opravu zbrojnic bez rozdílu kategorie.

 Další dotací pro sbory pracující s mládeží byla dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Při bezchybném podání žádosti organizace obdržela dotaci ve výši 1000,-Kč na každé registrované dítě. Hasičský sport byl také zařazen mezi regulerní sportovní odvětví.

Velkým úspěchem bylo také uspořádání  Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě, které bylo na poslední chvíli přesunuto z Turecka a Jižní Koreje. Na přípravu zbývaly necelé tři měsíce, přesto se podařilo připravit akci naprosto precizně.

 Na konci roku byla spuštěna výměna členských průkazů pro členy našeho sdružení. Výměna potrvá do konce roku 2018. U našeho sboru proběhlo na členské schůzi 25.listopadu focení členů a foto bylo následně nahráno do centrální evidence.

 

Výjezdová jednotka našeho sboru byla v roce 2016 vyslána operačním střediskem  ke 124 výjezdům. Jednalo se o 29 požárů, 22 dopravních nehod, 33 technických pomocí, 19 pomocí IZS-převážně zdravotní záchranné službě, 4 úniky ropných produktů, 1 letecká dopravní nehoda, 12 planých poplachů, 4 taktická cvičení. Další náplní jednotky jsou služby za úhradu, dovoz vody do bazénů, mytí komunikací otevření bytu a pod.. Příjem z této činnosti byl 125 tisíc korun, byl řádně odveden do rozpočtu města. Jednotka je složena ze tří velitelů družstev, třinácti strojníků a dvanácti hasičů. V průběhu roku jsou pořádána pravidelná školení a praktický výcvik. Rovněž ve spolupráci se stanicí HZS ve V.Mýtě se účastní školení a výcviku jako na letišti V.Mýto plnění závěsného vaku pod vrtulníkem pro hašení lesních požárů. Dále taktické cvičení na kostel sv.Vavřince, ZŠ Jiráskova a výškovou budovu Iveco a.s. ve V.Mýtě. V rámci oslav 90.výročí založení SDH Hemže bylo uspořádáno  I kolo soutěže v požárním sportu okrsku č.18 na Hemžích. Bylo přihlášeno 17 soutěžních družstev. Naše družstva se umístila následovně : Dvě družstva žen skočila na 2 a 3 místě, družstvo muži II na 2 místě a družstvo muži I na 4. místě. Na této soutěži byla poprvé použita elektronická časomíra terčů vlastní výroby..

Výjezdová technika je v pořádku, je prováděna pravidelná údržba, revize technických prostředků.Na vozidla CAS 16 Praga byla nutná kompletní oprava přední nápravy. Stáří vozu CAS 32 T-148 se projevilo na převodovce, která byla vyměněna. V rámci revize vyprošťovacího nářadí Holmatro byla provedena výměna tlakových hadic. Na hasičské zbrojnici byla prováděna běžná údržba, došlo k nákupu nového kompresoru pro rozvod vzduchu v garážích a kompletnímu úklidu půdních prostor nad garážemi.

   Činnost mládeže je zajišťována kolektivem vedoucích a dalších pomocníků pro celoroční činnost 36 mladých hasičů. Jsou to 2 družstva v kategorii mladších a 1 ve starší kategorii..

Účastní se řady soutěží v rámci okresu, o pohár obce sv.Jiří, obce Lukavice, Memoriál F.Kalouse Choceň  - 1.místo. Okresní vyhodnocení soutěže Plamen v Mladkově – celkově 2.místo. Na konci prázdnin mladší vyrazili na 4 denní výlet na Šajtavu, starší před vánocemi byli na exkurzi  v Brně na letišti a zdejší požární zbrojnici.

    Činnost v preventivně výchovné a  společenské oblasti byla bohatá. Tradiční Hasičský ples 13.února byl první akcí letošního roku. Hrála opět skupina Combo 2 z Litomyšle.. 2.května byla provedena evakuace choceňského místostarosty a zároveń našeho velitele z budovy radnice a převoz sanitním vozem do hasičské zbrojnice, kde mu početná skupina hasičů popřála k jeho padesátinám. Další tradiční akcí byl  6.května Den otevřených dveří při příležitosti svátku sv.Floriána. Výstava techniky, fotodokumentace, praktické ukázky mladých hasičů, ukázky hašení a zásahové činnosti, vše bylo připraveno pro širokou veřejnost.

Dne 4,června byl uspořádán cyklistický výlet krásnou přírodou po cyklostezce podél Tiché Orlice. Po zastávkách u památníku J.A.Komenského, tábořišti v Cakli, se účastníci vydali do Hnátnice na chalupu našeho bratra Vyčítala, kde je čekalo opékání vuřtů, medovník a různé soutěže. Po krátkém odpočinku vyrazili zpět k domovině, kde bylo vyhodnocení a odměna včetně občerstvení.

  Ve stejný den se ve Vys.Mýtě konalo setkání výrobků firmy Stratílek v rámci 10.ročníku Sodomkovo Vysoké Mýto.. Bylo zde k vidění mnoho historických skvostů, včetně naší koňské stříkačky z roku 1914.

  Pivní slavnosti 20.srpna – 15. ročník v Pelinách, byl další naší akcí. Ve spolupráci s panem Šimkem jsme ve stáncích nabízeli 10 druhů piva, ale i něco k nakousnutí.

  11.ročník Memoriálu F.Kalouse, soutěže pro mladé hasiče se konal 11.září. Soutěž ve štafetě 4 x 60 m a v požárním útoku, přilákala 15 družstev  mladších a 12 kolektivu starších žáků.

  Podzimní autobusový výlet byl 5.11. do města stříbra Kutné Hory a jeho podzemí. Navštívili jsme Muzeum stříbra a jeho podzemí, kde se z nás na chvilku stali „krtci s lucerničkou“. Po oběde v historické restauraci Dačický dvůr, jsme se vydali zpět, se zastávkou na Sečské přehradní nádrži. Výlet byl zakončen večeří v nedalekých Oucmanicích.

  V čase předvánočním  byla pro členy a rodinné příslušníky uspořádána vánoční besídka, kde se nadělovaly dárečky začínající na písmeno CH.

  Poslední den roku patřil dopoledne tradičně fotbálku a svařáku, večer závěr roku a příchod nového byl oslaven na hasičské klubovně.

 

Stav členské základny k 1.lednu 2017 je celkem 109 členů. Z toho 47 mužů, 26 žen a 36 MH.

 

 

Rok 2017

 

Hasiči každoročně obětují mnoho hodin na nezištnou pomoc celé společnosti při mimořádných událostech, mnoho hodin dobrovolné práce pro obce v oblasti kulturní a společenské  nebo práci s mládeží.V tomto roce jsme oslavili 45. výročí vzniku celostátní hry Plamen. Díky tomuto výročí jsme si mohli připomenout, jak je výchova našich nejmladších důležitou součástí celé činnosti hasičů. Na závěr roku shrnul starosta Sdružení Čech, Moravy a Slezska nejvýznamnější akce, jejich výčet je velmi obsáhlý. Kromě tradičních akcí jako na př. jednotlivá mistrovství republiky, vyzdvihl také jednání vlády v červnu, kde bylo jednáno o potřebách dobrovolných hasičů. Mimo dotační podporu na novou požární techniku a rekonstrukci zbrojnic bylo jednání zaměřeno na nalezení nejvhodnějších opatření, která by motivovala zaměstnavatele dobrovolných hasičů k ochotnějšímu uvolňování členů k zásahové činnosti a na předepsanou odbornou přípravu.

Program evidence členů SH ČMS byl zaveden především pro vnitřní potřebu  našeho spolku. Tisk nových plastových průkazů je prováděn v serii min.5000 ks kvůli zachování cenové hladiny a závisí na objednávkách z okresních sdružení. Náš sbor má již průkazy hotové a byly předávány na podzimní členské schůzi.

 

Činnost naší výjezdové jednotky je v represivní činnosti na špičce SDH v kraji. V tomto roce byla vyslána operačním střediskem kraje celkem ke 104 případům. Jednalo se o 11 požárů, 20 dopravních nehod, 44 případů technické pomoci, 18 případů pomoci zdravotní záchranné službě, 2 úniky ropných produktů, 3 taktická cvičení, 5 planých poplachů a 1 železniční dopravní nehoda. Za zmínku stojí dva velké požáry a to  požár rozestavěného domu v Seči kde shořela střecha a autodílna se dvěma osobními vozy a požár trafostanice u fotovoltaické elektrárny v obci Kosořín se škodou asi 4 miliony korun. Náročný technický zásah bylo hledání  staršího spoluobčana trpícího Alzheimerovou nemocí v oblasti řeky Tiché orlice u spoje a v přilehlém lesním porostu nad Sutinou. V deštivém podvečeru se akce zůčastnílo 10 jednotek hasičů a několik policejních psovodů. Bylo vytvořeno týlové zabezpečení pro několik desítek hasičů. Po několika hodinách byl starší muž nalezen podchlazený a předán do péče zdravotníkům. K dalším náročným výjezdům došlo ke konci října, kdy také naše město zasáhl silný vítr, cyklon Herwart. Při sedmi výjezdech a dalších neevidovaných došlo k likvidaci popadaných stromů jak ve městě tak na silnicích v okolí  Nejnáročnější bylo odstranění utržené plechové střechy na rodinném domku na Parapletíi.

Další náplní jednotky jsou služby za úhradu, nejčastěji otevírání  zabouchnutých dveří, dovoz vody do bazénů, proplachování kanalizace a mytí komunikací. Celkový příjem za provedené práce činil v tomto roce 112 000 Kč. Všechny příjmy byly odvedeny do rozpočtu města..

Výjezdová jednotka se skládá z velitele a zástupce, tří velitelů družstev, třinácti strojníků, deseti hasičů a dvou techniků. Výcvik a školení je prováděn po celý rok, zimním období teoreticky, v dalších měsících praktický výcvik s technickými prostředky včetně dýchací techniky. Zajímavé školení se podařilo zajistit v únoru a to záchrana osob z propadlého ledu.

Většina si vyzkoušela různé způsoby záchrany za pomocí improvizovaných i profesionálních pomůcek, někteří jako figuranti dobrovolně strávili nemalý čas v ledové vodě. Taktická cvičení probíhala v rámci hasebního obvodu a ve spolupráci se stanicí  HZS ve V.Mýtě. Jednalo se o cvičení na základní školu ve V.Mýtě a také v obci Zálší, zajímavým bylo cvičení na vysokomýtském letišti, kde byl spolu se složkami IZS nacvičován postup při letecké nehodě, konkrétně střet dvou malých letadel. V rámci okrsku č.18 proběhlo cvičení  v objektu choceňského zámku, včetně cvičné evakuace příslušníků základní umělecké školy. Námětem byla i ochrana objektu a vytvoření dálkové dopravy vody z řeky Tiché Orlice.

  Okrskové kolo soutěže v požárním sportu bylo v rámci oslav 140.výročí založení SDH Koldín uspořádáno na kolbišti v této obci. Celkem se přihlásilo 17 družstev. Naše soutěžní družstvo žen vybojovalo- 2 místo, muži II.- 1 místo, muži I.- 4 místo.

    Činnost naší mládeže je zajišťována spolehlivým kolektivem vedoucích a dalších pomocníků, kteří se starají o celkem o 38 mladých hasičů. Mladších žáků je 23, ve starší kategorii je 15 dětí z toho 3 soutěží i v kategorii dorostu.. S dětmi je v zimních měsících prováděna teoretická příprava, jakmile dovolí počasí jednou týdně, před závody i dvakrát se připravují na hřišti u hasičské zbrojnice. Zúčastňují se řady pohárových soutěží v rámci okresu. Vyvrcholením bylo Okresní vyhodnocení soutěže Plamen, kde první družstvo mladších obsadilo krásné 3.místo a druhé družstvo 25 místo z 42 družstev zúčastněných.

   Stejně jako v minulých letech byl i tento rok velice obsáhlý z hlediska preventivně výchovných, společenských a jiných akcí. První společenskou akcí byl Hasičský ples 25.února,  k tanci a poslechu hrála skupina Frotmen z Jevíčka. Další akcí bylo zajištění přeboru jednotlivců v běhu na 60 překážek pro mladé hasiče dne 29.dubna. 5 května se konal tradiční Den otevřených dveří v rámci oslav svátku sv.Floriána. Akce pro školy a širokou veřejnost je oblíbená a má tradičně velkou návštěvnost.Výstava fotodokumentace, praktické ukázky z činnosti mladých hasičů, výstava zásahové techniky včetně ukázek technických prostředků. Samozřejmě není zapomenuto na občerstvení a večerní posezení při živé hudbě. V sobotu 10.6. se vydali zástupci našeho sboru na Hasičské slavnosti do Litoměřic. Dvouhodinový  slavnostní průvod byl nezapomenutelný, součástí výstavy techniky na výstavišti byla také naše nově vyrobená cisterna firmou KOBIT-THZ Slatiňany.

Tradiční cyklistický výlet Cestou necestou aneb z Chocně do Chocně se konal 17.6. Cesta vedla podél řeky Loučné směr Polanka. Po obědě následovala zámecká cukrárna Nové hrady a cesta zpět při dešťových kapkách do domácího prostředí hasičské zbrojnice na večeři a závěrečné vyhodnocení.

 Slavnostním se stal den  30.června, kdy byl předán výjezdové jednotce nový cisternový automobil CAS 30 na podvozku Tatra Force. Vůz byl pořízen z veřejných prostředků z fondů Evropské unie a doplatku města za celkovou cenu skoro 8 milionů Kč. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci města, kraje a HZS kraje a nastoupený sbor ve stejnokrojích a čestnou stráží s praporem. Pokřtění šampaňským provedl starosta města pan Kučera, radní Pa kraje ing.Valtr a velitel jednotky pan Zeman. Následoval přípitek všech přítomných hasičů a hostů.

    Pivní slavnosti se konaly 19.srpna – již 16 ročník. Ve spolupráci s panem Šimkem jsme nabízeli v našich stáncích celkem 15 druhů piv a něco k snědku.

Již 12.ročník Memoriálu Františka Kalouse, soutěže pro mladé hasiče se konal 10.září. Soutěž ve štafetě 4x60 m a v požárním útoku se zúčastnilo 9 družstev mladších a 13  starších hasičů.

  Podzimní autobusový výlet 7.října proběhl do města hasičů, západočeského Zbirohu. Ve zdejším muzeu Hasičského záchranného sboru, jsme se ponořili do historie i současnosti hasičů. Před obědem jsme ještě stihli si prohlédnout zámecké nádvoří a zahrady zdejšího zámku. Po obědě následoval přesun v důsledku prohlídky Koněpruských jeskyní. Při zpáteční cestě byla zastávka na večeři v Motorestu Lípa.

  Sportovně-vánoční besídka 16.prosince již 5.ročník se konala pod tematickým písmenem „B“, jelikož Ježíšek naděloval dárečky začínající na toto písmeno. Této besídce předcházel již také tradiční turnaj členů a rodinných příslušníků v bowlingu.

  Silvestrovské dopoledne patřilo fotbálku pro aktivní sportovce a svařáku pro sportovce pasivní. Večer byl oslaven taktéž v klubovně hasičské zbrojnice.

 

   Stav členské základny k 1.lednu 2018 je celkem 107 členů, z toho 47 mužů, 26 žen a 34 mladých hasičů.

 

Rok  2018

 

Rok 2018 byl ve znamení 100. výročí založení naší vlasti, tehdejšího Československa. Hasiči byli již v období před vznikem samostatné Československé republiky nositeli vlastenectví. V českých hasičských sborech se vždy našli vlastenci, kteří nechránili jen majetek, ale i národní tradice.

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska si toto kulaté výročí připomnělo celoročně různými akcemi. Byla připravena pamětní medaile k tomuto výročí, kterou si mohl každý člen objednat. V sobotu 26. května začal festival Republika, který připomněl 100. výročí založení Československa na brněnském výstavišti. V rámci úvodního dne bylo celostátní setkání slavnostních praporů dobrovolných hasičů. Těch se nakonec sešlo 371, což je historický rekord. Po slavnostním zahájení se prapory vydaly do areálu výstaviště, kde byly dekorovány pamětní stuhou k tomuto výročí. V sobotu 2.června vytvořili hasiči pomocí 239 proudů největší hasičskou vodní fontánu na světě. Zapojilo se do ní 210 hasičských družstev ze všech okresů. Nad hladinu Vltavy se podle přesné choreografie zvedaly podbarvené proudy z obou stran řeky, z Palackého a Jiráskova mostu, a také z pontonu  na řece. Tímto barevným vodním baletem na hudbu symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany velkolepě hasiči oslavili sto let české státnosti. Jubilejní 5. ročník největšího setkání hasičských automobilů a jejich posádek hostilo ve dnech 17 a 18. srpna přibyslavské letiště. Na populární PYROCAR přijelo 352 hasičských automobilů z celé České republiky, Slovenska a Polska. Byl připraven bohatý doprovodný program, nejmodernější techniku představili její výrobci.

  Z dosud známých statistických informací o zásazích jednotek PO v roce 2018 vyplývá obrovský nárůst požárů a dalších událostí. Výrazně stoupl počet požárů v přírodním prostředí, což má na svědomí především teplé počasí a dlouhodobé sucho. Nejvíce přibylo zásahů jednotkám dobrovolných hasičů, a to až o 15 %, oproti roku 2017. Podíl na celkovém počtu zásahů činí nyní 31 %.

Poté co v srpnu 2018 zemřel starosta Sdružení hasičů ČMS Ing. Karel Richter, rozhodl výkonný výbor na svém jednání 20. září o konání volby nového starosty sdružení.

Tyto volby proběhly na odloženém Shromáždění starostů okresních sdružení hasičů dne 8. prosince v Přibyslavi. Ze tří kandidátů byl zvolen novým starostou sdružení dosavadní místostarosta sdružení Jan Slámečka, který dostal 80 % hlasů přítomných delegátů. Za svůj prvořadý úkol považuje přivést 360tisícovou organizaci k řádnému sjezdu v roce 2020.

 

Represivní činnost sboru spočívá především v činnosti výjezdové jednotky. V roce 2018 byla jednotka vyslána celkem ke 135 výjezdům, přičemž mezi nejčastější události patří technické pomoci a dopravní nehody. Oproti předchozím rokům byl zaznamenán velký vzestup četnosti požárů. Jednalo se o : 26 požárů, 28 dopravních nehod, 38 případů technické pomoci, 2 dopravní nehody železniční, 3 úniky ropných produktů, 13 pomocí IZS – zdravotní službě, 6 planých poplachů, 4 taktická cvičení, 15 případů ostatní pomoci. Mezi složitější událostí lze zařadit například dopravní nehodu kdy byla jednotka vyslána k nehodě kamionu převážejícího lodní kontejner, a to na silnici II. třídy č. 312 nedaleko obce Němčí. V užší části komunikace se pod koly nákladního vozidla utrhla krajnice a převrácený kamion se zaklínil mezi stromy tak, že ležel napříč celou komunikací. Majitel vozidla a autojeřáb dorazili na místo ve 23 hodin. Pomocí jeřábu byl nejprve oddělen kontejner od návěsu, následně vytažen tahač s návěsem zpět na silnici, následovalo přeložení kontejneru na náhradní kamion a odtažení nepojízdné soupravy. Samotné vyprošťování trvalo do 1 hod ranní následujícího dne. V závěru měsíce května, konkrétně v sobotu 26. května, byla jednotka vyslána k požáru skládky EKOLA České Libchavy. Jednotka zde prováděla střídání již zasahujících hasičů v dýchací technice a pomoc s kyvadlovou dopravou vody po dobu pěti hodin. Zásahu se účastnilo celkem 14 jednotek hasičů ze spádové oblasti od Žamberka až po Choceň. K dalšímu velkému požáru mimo naše město byla jednotka vyslána dne 15. září. V Českých Heřmanicích došlo k požáru hospodářského stavení a po příjezdu na místo zde již zasahovalo pět dalších jednotek. Na místo byly vyslány naše obě cisterny a žebřík. Jednotka zde prováděla střídání zasahujících hasičů v dýchací technice, doplňování vody a dohašování ložisek požáru. Při požáru došlo k těžkému popálení civilní osoby, kterou se ani díky rychlému zásahu vrtulníku letecké záchranné služby bohužel nepodařilo zachránit. Čtyři dny před Vánoci, konkrétně dne 20. prosince byla jednotka vyslána k požáru garáže u rodinného domu na ul. Újezdské. Požár byl v příjezdu jednotky již v plném rozsahu, což znesnadňovalo hasební práce. Na lokalizaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud s příměsí pěnidla a hasební práce byly prováděny v silně zakouřeném prostředí s využitím dýchací techniky. Po dohašení bylo prováděno vynášení obsahu garáže a likvidace dalších ohnisek, dále rozebírání stropních a střešních konstrukcí na garáží. Zásahu se zúčastnily celkem čtyři jednotky hasičů. Další náplní jednotky jsou služby za úhradu, přičemž k jejich plnění dochází nad míru plánu a všechny příjmy jsou odváděny do rozpočtu města. Mezi nejčastěji poskytované služby za úhradu patří otevírání zabouchnutých dveří, dovoz vody, proplach kanalizace či mytí povrchu komunikací.

Výjezdová jednotka je složena z pěti velitelů, přičemž tři z nich jsou velitelé družstev, dále třinácti strojníků, deseti hasičů a dvou techniků. V průběhu celého roku jsou prováděna školení a výcviky. V zimních měsících se jedná o klasická školení zde na HZ a v dalších měsících poté nácviky některých činností, jako např. výcvik ve vyprošťování na autovrakovišti ve Skořenicích, výcvik v dýchací technice, výcvik na vodě nebo ve výšce, práce s technickými prostředky apod.V roce 2018 se nám podařilo se zúčastnit velmi zajímavého školení od společnosti Dräger ve speciálním simulátoru na návěsu kamionu. Toto školení bylo specificky zaměřeno na praktické hašení ve vnitřních prostorech. Dne 19. dubna proběhla na choceňském nábřeží ve spolupráci s celým okrskem č. 18 jarní zkouška strojů. Dále se jednotka účastní například o taktických či námětových cvičení v rámci hasebního obvodu. Mezi taková lze zařadit například dne 14. května taktické cvičení na Léčebnu v Brandýse nad Orlicí nebo hned následující den 15. května taktické cvičení na požár výškové budovy společnosti Iveco ve Vysokém Mýtě. Dne 28. června proběhlo ve spolupráci s celým okrskem č. 18 námětové cvičení na únik nebezpečných látek z chlazení zimního stadionu. Na místě bylo provedeno prohledání zimního stadionu, dále byla nacvičována činnost v přetlakových protichemických oblecích a provádění následné dekontaminace. Jednotky SDH z okrsku prováděli dálkovou dopravu vody z řeky Tiché Orlice k dekontaminační lince umístěné na zimním stadionu. V letošním roce bylo v duchu oslav 90. založení SDH Dvořisko uspořádáno dne 9. června okrskové kolo soutěže v požárním sportu, a to na hřišti na Dvořisku. Celkem bylo přihlášeno 19 soutěžních družstev, přičemž se jednalo o 5 kolektivů žen, 3 kolektivy kategorie smíšené, 3 kolektivy kategorii muži II (nad 35 let) a 8 kolektivů kategorie muži I. Soutěžní družstvo žen z Chocně skončilo na 5.místě, na místě složené smíšené družstvo se umístilo na 3. místě a družstvo muži I vybojovalo stříbrnou medaili.

Činnost mládeže je zajišťována spolehlivým kolektivem vedoucích a dalších osob, které se systematicky starají o celoroční náplň mladých hasičů. Po rozhodnutí výboru byli na sobotu 27. října pozváni naši mladí hasiči včetně svých rodičů na přátelskou besedu. Po přivítání bylo vzpomenuto začátků práce s mládeží v našem sboru, vzpomenuti členové, kteří se za posledních 60 let podíleli na výchově naší mládeže. Po vystoupení starosty města a velitele sboru byl proveden nástup jednotlivých družstev, jejich členům předány nové mikiny a kalendáře na letošní rok s fotografiemi z jejich činnosti. Následovalo ještě ocenění vedoucích mládeže za obětavou práci a jejich drahých poloviček za toleranci pro jejich činnost. Beseda pokračovala diskusí, občerstvením a volnou zábavou s možností shlédnout fotoalbum z činnosti mládeže a přehled umístění na různých soutěžích za posledních 60 let.

Stejně jako v předešlých letech byl i rok 2018 velice obsáhlým z hlediska preventivně výchovných, společenských a jiných akcí. Naše akce jsou zaměřeny na popularizování zásad požární bezpečnosti, k propagaci naší činnosti, a to jak v místním, tak i regionálním tisku a na internetových stránkách. Na našich stránkách je možnost seznámit se s historií sboru, dále s technikou od dob založení i s aktuálními výjezdy včetně fotodokumentace.
První společenskou akcí byl tradiční Hasičský ples v Panském domě v Chocni, a to dne 24. února. Pro účastníky plesu byla připravena bohatá tombola a na pódiu skupina Frotmen z Jevíčka.

 Na zdejší hasičské zbrojnici se v těchto prostorách konaly dne 3. března zkoušky mladých hasičů, tzv. „odborky“ pro obvod vysokomýtska a ústecka. Testy a ústní přezkoušení probíhalo po skupinách s časovým odstupem. Našim úkolem bylo zajistit občerstvení. Další akcí pro mladé hasiče bylo uskutečnění pátého závodu započítaného do ligy MH okr. Ústí n/O v běhu na 60 m překážek, který se konal na tartanovém hřišti vedle hasičské zbrojnice za účasti 160 závodníků. Náš sbor připravil pro účastníky zázemí pro odpočinek a bohaté občerstvení.

Další významnou a opět tradiční akcí byl 4. května den otevřených dveří a zároveň oslava svátku patrona hasičů, Sv. Floriána. Akci si již v minulosti oblíbili nejen školy a školky, kdy si děti mohou na vlastní oči zblízka prohlédnout hasičskou techniku, ale obliba akce je také mezi širokou veřejností. V průběhu dne je tak pro všechny zájemce připravena výstava zásahové techniky, výstava fotodokumentace, praktické ukázky činnosti mladých hasičů, praktické ukázky ze zásahové činnosti a ukázky hašení různých typů hořlavých látek. V odpoledních hodinách nás navštívili hasiči ze sousedního Brandýsa n/O s novým vozidlem CAS na podvozku SCANIA. Závěrem ukázek je tradiční vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Pro všechny návštěvníky bylo samozřejmě připraveno i bohaté občerstvení, o večerní zábavu se postarala skupina DUO Libchavy.

  V den okrskové soutěže 9. června ještě v dopoledních hodinách si v kostele sv. Františka Serafinského v Chocni slíbila lásku a věrnost naše členka Veronika Hrdinová a Tomáš Michl z Hrušové. Po církevním obřadu delegace našeho sboru popřála novomanželům mnoho štěstí na nové životní cestě, včetně slavnostního přípitku a malé projížďky vyzdobeným hasičským vozidlem.Další akcí byl dne 16.6. cyklistický výlet kudy tudy z Chocně do Chocně, po trase Horní Jelení, Borohrádek, Čestice, Kostelec n/O zpět do Chocně, kde následovalo vyhodnocení a připravená večeře pro účastníky a další zájemce. Do stavu manželského vstoupil náš člen Filip Hrdina dne 25. srpna na statku v Okřesanči. Jelikož je to obec až u Čáslavi, bylo s novomanželi dohodnuto, že se obřadu na statku nezúčastníme, ale po návratu v neděli v odpoledních hodinách se společně zastaví v hasičské zbrojnici. Zástupci sboru poté pogratulovali novomanželům, spolu s gratulací předaly malou pozornost a připili na jejich zdraví a šťastnou budoucnost. V neděli 9. září, byl uspořádán již 13. ročník Memoriálu Františka Kalouse, tedy soutěže pro mladé hasiče. Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4x60 na 2 pokusy a v disciplíně požární útok. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 družstev mladších a 13 kolektivů kategorie starších. Občerstvení pro soutěžící i diváky bylo zajištěno v prostorách hasičské zbrojnice.  Dne 17. září se uskutečnil na choceňském Tyršově náměstí Světový den první pomoci za účasti složek integrovaného záchranného systému. Naše výjezdová jednotka zde názorně prezentovala svoji techniku, včetně možnosti vyzkoušení hasičského vybavení dětmi z místních škol. V průběhu dne bylo provedeno také několik ukázek likvidace dopravní nehody.

Podzimní autobusový výlet dne 13.10. byl uskutečněn na Liberecko. První zastávka byla v pivovaru Konrád ve Vratislavicích, po prohlídce a malé ochutnávce piva jsme se přesunuli do Jablonce n/N k prohlídce Muzea skla a bižuterie. Po obědě jsme se vydali zpět se zastávkou na stanici HZS  v H.Králové-Kuklenách. Večeře nás čekala na naší hasičské zbrojnici.

Dne 16. října jsme byli poctěni návštěvou Pardubického kraje, která se při návratu ze cvičení IZS v Hřebečském tunelu, zastavila v Chocni. Zastávka u nás byla naplánována z důvodu přítomnosti vedoucích představitelů německých hasičů ze spolkové země Bádensko-Wurttembersko z jihozápadní části Německa a jejich zájem o návštěvu v naší hasičské zbrojnice. Návštěva byla dojednána vedoucím oddělení krizového řízení Pardubického kraje Alešem Boňatovským. Po přivítání představiteli našeho sboru, dále po seznámení s technikou a prohlídkou hasičské zbrojnice proběhlo přátelské setkání se zástupci našeho sboru a starostou města panem Kučerou. Návštěva proběhla ve velice přátelském duchu, k němuž přispěl i výborný tlumočník.

Dne 28.října delegace našeho sboru položila věnec k pomníku T.G.Masaryka u ZŠ M.Choceňského. 3.listopadu proběhla  na naší hasičské zbrojnici exkurze oddílu skautek z Dobrišky. V pátek 23.listopadu v 18 hodin se uskutečnil v tělocvičně Sokolovny zápas v malé kopané mezi družstvy hasičů a oddělením policie ČR v Chocni. Po osmi letech se tak obnovila tradice těchto setkání, která byla v minulosti pravidelná. Zápas v normálním čase skončil nerozhodně a tak se pokračovalo do doby, kdo dá branku. Štěstí se tentokrát přiklonilo na stranu hasičů a tak výsledek zněl 11 ku 10. Následovala večeře a posezení v naší klubovně. V čase předvánočním 15. prosince, byla pro členy uspořádána tematická vánoční besídka. Slovo tematická je na místě, neboť Ježíšek nadělil pod zdejší vánoční stromeček dárečky začínající na písmeno „K“.

Poslední den roku 2018, tedy silvestrovské dopoledne, patřilo již tradičnímu fotbálku pro aktivní sportovce a silvestrovskému svařáku pro sportovce pasivní. Oslavy závěru roku a příchod roku nového byl vesele oslaven některými našimi členy ve zdejší hasičské zbrojnici.

Naši členové oslavili svá kulatá výročí v průběhu roku při členských schůzích, všem bylo gratulováno a předán malý dárek. Zmíněnými oslavenci byli Kubík Jiří st., Hrušková Marcela, Majzner Miroslav st., Pokorný Jaroslav, Bogapov Vladimír, Vyčítalová Ludmila a Nešpor Richard.

Stav členské základny k 1.1.2019 je 105 členů, z toho 47 mužů, 26 žen a 32 mladých hasičů.

 

2019

 Na posledním zasedání starostů okresních sdružení v říjnu tohoto roku se starosta SH ČMS Jan Slámečka věnoval všem zásadním oblastem, ve kterých Sdružení působí. Stále se zvyšuje podíl dobrovolných hasičských jednotek na celkovém počtu zásahů, jedná se o celou jednu třetinu, ale třeba v Libereckém a Karlovarském kraji se jedná již o 40 % podíl. Svojí odvahou členové těchto jednotek naplňují odkaz zakladatelů hasičského hnutí – chrání zdraví, životy a majetek spoluobčanů. Ve více než 7 000 jednotkách je zapojeno aktuálně 68 000 členů SH ČMS. Starosta připomenul i úspěchy v požárním sportu a zmínil dvě velké akce roku.

Mezinárodní soutěž hasičské mládeže v klasických disciplínách CTIF ve švýcarském Martigny a Mistrovství světa v požárním sportu v ruském Saratově. Ve Švýcarsku dosáhla naše mládež skvělých medailových výkonů a byla neúspěšnější v rámci kulturních vystoupení, kde jednotlivé země prezentovaly svoje národní prostředí. V případě Saratova počínaje kategorií dorostenek a dorostenců a poté mužů a žen bylo opět dosaženo medailových umístění a vzorné reprezentace našeho sdružení. Skončilo volební období 2015-2020. Před námi je již 6.sjezd SH ČMS, který se bude konat v červenci 2020 v Brně. Dojde k volbě nových funkcionářů, počínaje sbory, přes okresní a krajské organizace a samozřejmě i na sjezdu SH ČMS. Na sjezdu bude přijat program sdružení pro období 2020-2025, který musí odpovídat potřebám sdružení a stavu společnosti po roce 2020.

Represivní činnost sboru spočívá především v činnosti výjezdové jednotky. V roce 2019 byla jednotka vyslána ke 157 výjezdům, což je rekord za posledních 10 let. Jednalo se o 31 požárů, 28 dopravních nehod, 55 případů technické pomoci, pomoc složkám IZS 22 případů, 1 únik ropných produktů, 2 úniky plynu, 9 planých poplachů, 2 taktická cvičení, a 7 zpráv o činnosti. Nejvíce případů bylo v měsíci červnu a červenci.

Výjezdová jednotka se účastní v průběhu celého roku školení a výcviků. V zimních měsících se jedná o školení zde na HZ, v dalších měsících poté školení a nácviky záchrany tonoucího, práce v dýchací technice, práce s výškovou technikou a dalšími technickými prostředky. V průběhu měsíce května a června se pět našich zástupců zúčastnilo výcviku ve vyprošťování organizovaném HZS PaK. Jednotka se zúčastnila také dvou taktických cvičení ve Vysokém Mýtě. První z nich se konalo v areálu ZŠ Javornického a tématem druhého cvičení byla dopravní nehoda s následným únikem nebezpečné látky. Při událostech, kterých se účastnila naše jednotka, došlo v roce 2019 ke zranění nebo záchraně: celkem 7 osob při požáru, celkem 40 osob při dopravních nehodách, celkem 28 osob při součinnosti se složkami IZS a při těchto událostech bohužel pět osob utrpělo smrtelná zranění. V průběhu roku dochází k pravidelné údržbě svěřeného materiálu a svěřené techniky. Všechna vozidla pravidelně prochází technickou kontrolou. Na vozidle CAS 30 Tatra byla provedena garanční prohlídka. Dále došlo k průběžné obměně zásahových přileb, zásahových oděvů a byla pořízena velká nehodová clona. Naše jednotka dostala do užívání od soukromého dárce hydraulický otevírač dveří LUKAS, který byl v průběhu roku již několikrát využit.

Činnost mládeže je zajišťována spolehlivým kolektivem vedoucích a dalších osob, které se systematicky starají o celoroční náplň mladých hasičů. Je vhodné na tomto místě poděkovat za práci s mládeží nejen vedoucím, ale všem osobám, které jakýmkoliv způsobem přispívají k zajištění fungování našich mladých hasičů. Mladí hasiči uspořádali 30.listopadu setkání s rodiči, kde bilancovali úspěšný rok a předali malé dárky. Velké poděkování patří vedoucím Renatě Křížové a Jirkovi Kubíkovi.

Stejně jako v předešlých letech byl i rok 2019 velice obsáhlým z hlediska preventivně výchovných, společenských a jiných akcí. Naše akce jsou zaměřeny na popularizování zásad požární bezpečnosti, k propagaci naší činnosti, jak v místním tak i regionálním tisku a na internetových stránkách. Na našich stránkách je možno se seznámit s historií sboru, jeho technikou od dob založení i aktuálními výjezdy včetně fotodokumentace.

První společenskou akcí byl Hasičský ples v Panském domě dne 23. února. Byl zahájen tradičním nástupem sboru ve stejnokrojích.

Zde v těchto prostorách v se konaly dne 2.března zkoušky odbornosti mladých hasičů z obvodu vysokomýtského a ústeckého. Testy a ústní přezkoušení probíhalo po skupinách s časovým odstupem.

25.setkání Zasloužilých hasičů našeho okresu společně s nositeli Řádu sv.Floriána se uskutečnilo 13.dubna v Jablonném n/O v restauraci u Dubu. Z našeho sboru se zúčastnil Kubík František a Nešporová Ludmila, pro nemoc byli omluveni Zeman Pavel a Kubík Jiří st..

Dne 20.dubna vstoupil do stavu manželského Jakub Zeman. Bylo pro něho připraveno několik překvapení, včetně gratulace na choceňském náměstí a odvozu starou hasičskou technikou.

Dne 27. dubna proběhl na tartanovém hřišti vedle hasičské zbrojnice první závod jarní části 3.ročníku ligy mladých hasičů okresního sdružení Ústí n/O v běhu na 60 m překážek. Náš sbor připravil zázemí a občerstvení pro 186 účastníků v kategorii mladší a starší žáci.

V neděli 28. dubna proběhlo v Ústí nad Orlicí na Mírovém náměstí slavností představení a žehnání nového praporu OSH Ústí n/O. Prapor OSH byl představen osobně autorem a výrobcem panem Velebným a poté žehnán páterem Brokešem. Na každý přítomný prapor jednotlivých sborů byla přivěšena slavnostní stuha. Naše delegace byla přítomna rovněž s novým praporem. Slavnosti se zúčastnilo 64 sborů s prapory z našeho okresu a celkem asi 400 hasičů.

Další významnou a tradiční akcí byl 3. května den otevřených dveří a zároveň oslava svátku patrona hasičů, sv.Floriána. V průběhu dne je pro všechny zájemce připravena výstava zásahové techniky, výstava fotodokumentace, praktické ukázky činnosti mladých hasičů, praktické ukázky ze zásahové činnosti a ukázky hašení různých typů hořlavých látek. V odpoledních hodinách nás navštívili dobrovolní hasiči závodu Iveco V.Mýto se svým technickým automobilem Iveco Daily.  Pro všechny návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení a o večerní zábavu se postarala skupina DUO Libchavy.

Dne 16. května se v Panském domě konalo vyhodnocení krajského kola soutěže „PO očima dětí a mládeže 2019“. Této soutěže se v kraji zúčastnilo přes 2200 dětí.

V rámci oslav 125.výročí založení SDH Mostek se uskutečnilo dne 18.května okrskové kolo soutěže v požárním sportu ve sportovním areálu u Kulturního domu. Soutěž proběhla v kategoriích smíšená družstva, ženy, muži II. a muži I. Celkem bylo přihlášeno 23 družstev. V kategorii smíšených družstev jsme obsadili 4.místo, v kategorii ženy 1.místo, v kategorii muži II. se jednalo o 5.místo a v kategorii muži I. o 4.místo.

V sobotu 6.června se na vysokomýtském náměstí uskutečnil sraz Stratílkových stříkaček pod názvem „333 Stratílkových stříkaček a Sodomkovo Vysoké Mýto“. Akce byla uspořádána u příležitosti 120.výročí založení továrny na hasící techniku Václava Ignáce Stratílka. Na výstavu přijelo 85 sborů z 26 okresů České republiky. Firma Stratílek byla zastoupena 74 exponáty: 52 dvoukolových motorových stříkaček, 10 ručních stříkaček mezi nimiž byla i naše čtyřkolová koňmi tažená ruční stříkačka. Dále bylo k vidění 7 přenosných stříkaček a 5 dopravních a automobilových stříkaček. Účast našich členů byla individuální.V 

Dne 29.června se delegace našeho sboru zúčastnila slavnostního průvodu a oslav 140.výročí založení SDH Běstovice.

V neděli 8.září byl na hřišti vedle hasičské zbrojnice uspořádán již 14.ročník Memoriálu Františka Kalouse – soutěže pro mladé hasiče v disciplínách štafeta 4x60 metrů s překážkami a v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev v mladší kategorii a 11 družstev ve starší kategorii. Poděkování patří sponzorům, kterými byli Orlické uzeniny s.r.o., starosta města Ing.Ropek, Choceňská mlékárna a Cukrárna Anton. Družstva našich mladých hasičů skončila v kategorii mladší na 3. a 7. místě, v kategorii starší na 2. a 6. místě.

Dne 17. září se uskutečnil na Tyršově náměstí Světový den první pomoci za účasti složek integrovaného záchranného systému. Naše výjezdová jednotka zde předvedla svoji techniku, včetně několika ukázek likvidace dopravní nehody.

V sobotu 12. října byl uspořádán plánovaný autobusový výlet pro členy a rodinné příslušníky. První zastávkou byl státní hrad Veveří u Brna, kde se nachází nejrozsáhlejší hradní areál na Moravě. Po prohlídce základního okruhu jsme odjeli do restaurace Le Café v Pohořelicích k výbornému obědu v krásném prostředí. Následně nás profesionální znojemský průvodce provedl centrem města a jeho pamětihodnostmi. Po 1,5 hodinové svižné procházce jsme se přesunuli do obce Šatov u Znojma na lehkou večeři a poté následovala očekávaná návštěva vinného sklípku s ochutnávkou 12 druhů vín. V dobré náladě jsme se rozloučili a všech 36 osob se zdárně vrátilo k domovu.

V pátek 15.listopadu v 18 hodin se uskutečnil v tělocvičně Sokolovny zápas v malé kopané mezi družstvy hasičů a oddělením policie ČR v Chocni. Družstvo policie se ukázalo tentokrát sehranější, zápas skončil výsledkem 5 : 3 pro policii.

V čase předvánočním 12. prosince, byla pro členy uspořádána sportovně-vánoční besídka pro členy a rodinné příslušníky. Letošní drobný dáreček pod stromeček začínal na písmeno „Ž“. Bylo připraveno občerstvení a řada soutěžních úkolů pro účastníky. Posledním a nejtěžším úkolem večera bylo dopravit dárek „Železobeton“ domů a vypravit dáreček „Jana Žižku z Trocnova“ také směrem k domovu.

 

Poslední den roku 2019, tedy silvestrovské dopoledne patřilo již tradičnímu fotbálku pro aktivní sportovce a dobrý svařák pro všechny na zahřátí.        

Členové sboru oslavili svá kulatá výročí v průběhu roku při členských schůzích, všem bylo gratulováno a předán malý dárek. Zmíněnými oslavenci byli Voříšek Jaromír, Uhlířová Věra, Komárková Saša, Novotný Bohumil, Horník Vít a Kubík František.

V průběhu roku bylo uspořádáno 11 schůzí výboru, 3 valné hromady a Výroční valná hromada. 

 V našem sboru volba nového výboru proběhla na členské schůzi 22.listopadu. Výborem zvolená přípravná komise provedla informativní průzkum mezi členy a připravila návrh kandidátů na jednotlivé funkce ve výboru. Volby proběhly tajným hlasováním. Volební komise při volbách zdárně plnila svoji činnost a zvolení úplného výboru proběhlo až po třetím kole. Po dlouhých 36 letech ve funkci starosty skončil náš bratr Kubík František a novým starostou sboru byl zvolen bratr Marian Lorenc.

 Stav členské základny k 1.1.2020 je 113 členů - z toho 48 mužů, 26 žen a 39 mladých hasičů.                               

 

 

Rok 2020

 

Rok 2020 se do našich dějin, včetně hasičských, zapíše jako rok, kdy stojíme před nepřítelem, kterého dosud nikdo z nás neznal. Všichni jsme vystaveni naprosto negativním zkušenostem, se kterými se musíme společně vyrovnat.

Na začátku března postihla celý svět pandemie koronaviru, která zasáhla všechny skupiny obyvatelstva bez vyjímky věku nebo územní příslušnosti. Vláda ČR dne 12.března vyhlásila  Nouzový stav. V souvislosti s vyhlášeným stavem vedení SH ČMS vydalo 29.března

„ Mimořádné opatření „ , které zrušilo všechny sportovní i nesportovní akce tohoto roku. Mimořádné opatření postihlo také činnost úseku mládeže, jak mladých hasičů, tak sportovních oddílů SDH. Do odvolání se ruší všechna jednání starostů OSH, VV SH ČMS, Ústředních odborných rad a školení a různé porady. Vedení SH ČMS předložilo také nový časový harmonogram celého procesu přípravy VI.sjezdu včetně náhradního termínu.

Vedle tohoto opatření se však hasiči z celé ČR okamžitě zapojili do potřebné a nezištné pomoci, ostatně jak už to dělají ve své historii více jak 150 let.

Na základě jednání vlády ČR ze dne 30.4. kdy došlo k uvolnění podnikatelských a dalších činností, usneslo se vedení SH ČMS o opatřeních platných od 12.5. 2020.

Je možno uskutečnit jednání starostů OSH, výkonných výborů a odborných rad, školení porady mohou proběhnout v omezeném počtu přítomných. VI. sjezd SH ČMS byl stanoven na 12.12.2020 v Brně.

Bohužel podzimní eskalace koronavirové pandemie opět utlumila veškeré naše spolkové aktivity. Z důvodů přijatých vládních opatření nemohl být dokončen proces přípravy

VI. sjezdu SH ČMS včetně jeho konání. Sjezd se uskuteční v příštím roce v nejbližším možném termínu, pokud to umožní krizová opatření. Dobrovolní hasiči se po celé období snažili v omezené míře v souladu s přijatými opatřeními udržet alespoň minimální spolkovou činnost, a nadále držet vysoký standart záchranářské výjezdové činnosti.

 

Letošní rok byl pro choceňský sbor rokem jubilejním, kdy jsme si vzpomenuli 150. výročí založení první hasičské organizace v Chocni. Při této příležitosti byl vydán pamětní stolní kalendář a Památník-Almanach. Dále se připravovalo nové výroční tablo, od měsíce září bylo prováděno focení členů sboru a vlastní výroba, kterou provádí náš člen Čestmír Karpíšek. Oslavy tohoto výročí byly připravovány na 29.srpna na Ostrově v Chocni. Bohužel vše bylo zrušeno a je přesunuto na rok 2021.   

     A nyní stručný přehled, co se podařilo v tomto roce v rámci preventivně výchovných a společenských akcí uskutečnit:

 

Výroční valná hromada SDH se konala 10.1.2020  za účasti 53 členů a 15 hostů. Mezi hosty byl starosta města ing. Ropek, starosta OSH Mgr. Růžička, velitel stanice HZS V. Mýto npor. Vincenc a zástupci okolních sborů. Po schválení programu následovala zpráva mládeže, zpráva výboru a revizora za rok 2019. Dále proběhlo předání vyznamenání členům sboru za dosavadní práci. Starosta Okresního sdružení předal poděkování za dlouholetou činnost  odstupujícímu starostovi sboru Františku Kubíkovi, který tuto funkci vykonával 36 let. Dalším bodem byla diskuze a pozdravné projevy hostů. Po schválení usnesení bylo poděkováno všem za účast a podáno malé občerstvení.

 

   Výroční valná hromada okrsku č.18 se konala 7.2.2020 v Kulturním domě v Mostku. Po informacích z VVH jednotlivých SDH byl podán návrh na akce v následujícím období, včetně soutěží, námětových cvičení a školení funkcionářů. V závěru valné hromady byli volbou potvrzeni ve funkcích stávající starosta okrsku br. Šára Jiří a velitel okrsku br. Kubík Jiří st.

 

   Dne 22.února se konal tradiční Hasičský ples na sále Panského domu. Byl zahájen tradičním nástupem ve stejnokrojích. K tanci a poslechu hrála opět skupina The Cheekiest z Brna. Součástí byla i bohatá tombola. Účast asi 250 našich příznivců a spoluobčanů.

 

    29.února se na Hasičské zbrojnici uskutečnily zkoušky mladých hasičů – odborky, z obvodu Vysoké Mýto a Ústí nad Orlicí. Zkoušek se účastnilo 85 mladých hasičů pro které byly připraveny potřebné prostory a pro všechny možnost občerstvení.

 

   Dne 11.března 2020 vláda ČR vyhlásila NOUZOVÝ STAV vzhledem ke koronavirové situaci s řadou omezení pro běžný život. Na základě toho výbor SDH rozhodl zrušit všechny akce pro veřejnost v I. pololetí – jednalo se o:

16.4. Okrsková zkouška strojů

17.4. Členská schůze

25.4. Přebor jednotlivců na 60 m – soutěž MH

15.5. Den otevřených dveří – oslavy sv. Floriána

16.5. Okrsková soutěž v PS v Plchůvkách

  6.6  Cyklovýlet pro členy a rodinné příslušníky

 

  Od 6.6. do 20.6. se měla uskutečnit společná výstava SDH a Sokol Choceň u příležitosti  150. výročí založení Tělocvičné a hasičské jednoty v Chocni v roce 1870. Výstava v sále Orlického muzea byla zrušena.

   Odložená členská schůze proběhla v pátek 19.června. Členové byli seznámeni se situací ve SH ČMS a s odloženými akcemi našeho sboru. Každý obdržel vydaný Památník ke 150. výročí založení sboru. Po informacích velitele se stavem techniky a výjezdy, po informacích vedoucí mládeže a jejich přípravě, následovalo slavnostní předání malé pozornosti a gratulace našim oslavencům za I. pololetí roku.  Byli to Nešporová Ludmila, Fikejzová Anna, Vyčítal Ladislav st. a Uhlíř Jaroslav.

 

    V sobotu 11.7. 2020 jsme do stavu manželského vyprovodili naši členku Andrejku Zemanovou. Spolu s hasiči z Českých Heřmanic jsme připravili přivítání na parkovišti Kulturního domu v Č. Heřmanicích. Po gratulaci a přípitku se novomanželé museli zhostit řady připravených úkolů, včetně společného fota.

 

   Dne 18.července v sobotu se naši zástupci výjezdové jednotky na žádost SDH V. Mýto zúčastnili rozloučení se svobodou člena SDH V. Mýto Miroslava Havlíka. Slavnostní obřad se konal v Zámecké kapli v Chocni. Po obřadu bylo pro novomanžele připraveno několik překvapení, gratulace a společné foto.

 

   14.8. proběhla na základě rozhodnutí Mě Ú zkouška protipovodňových opatření včetně montáže hliníkových uzávěrů a gumových vaků. Akce se zúčastnili zaměstnanci technických služeb města a jednotka SDH Choceň a HZS V. Mýto.

 

    Odložené Shromáždění delegátů SDH Okresního sdružení hasičů v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo v sobotu 29. srpna v Kulturním domě v Českých Heřmanicích. Z našeho sboru se jednání účastnili starosta M. Lorenc a místostarosta Kubík  F. Po zprávách o činnosti OSH UO, zprávě Okresní kontrolní a revizní rady a zprávy mandátové komise byl přednesen návrh činnosti OSH na dalších pět let. Potom proběhly volby starosty, jeho náměstků, dalších členů výkonného výboru, předsedy kontrolní a revizní rady a delegátů na VI. sjezd SH ČMS: Starostou byl opět zvolen Jan Růžička, jeho náměstky Pavel Černohous a Jiří Sazima. předsedou Okresní kontrolní a revizní rady byl opět zvolen Josef Matějka. Členy odborných rad se z našeho sboru stali: Odborná rada mládeže Kubík Jiří ml., Odborná rada represe Zeman Pavel, Odborná rada prevence – vedoucí Bogapovová Květuše.

 

   Jako malé připomenutí odložených oslav, které měli proběhnout právě 29.srpna, byla v odpoledních hodinách poprvé v novodobých dějinách sboru a výjezdové jednotky uspořádána Spanilá jízda městem. Od hasičské zbrojnice vyjela kolona praktícky veškeré naší techniky včetně té historické a specielního hasičského Trabantu a během hodiny projela hlavními ulicemi města. Byli jsme potěšeni účastí spoluobčanů na trase průjezdu a jejich kladnou reakcí. Připomněli jsme našim spoluobčanům, že jsme tu již 150 let pro jejich bezpečnost a případnou pomoc.

 

   Krajské shromáždění delegátů Okresních sdružení hasičů se konalo 5.září opět v Českých Heřmanicích a zvolilo staronové vedení kraje:   Bidmon Josef      – starosta KSH

                     Syrůček Josef     – náměstek starosty

                     Černohous Pavel – náměstek starosty

Naše členka Květuše Bogapovová se stala vedoucí krajské odborné rady prevence.

 

  Dne 15.září se konalo setkání historiků, sběratelů a filatelistů Pardubického kraje ve Slatiňanech a Kočí.  Po prohlídce závodu na výrobu hasičské techniky firmy Kobit-THZ následovala prohlídka hasičského muzea pana Morávka v obci Kočí, a potom v restauraci Bartoni pokračovalo setkání dalšími příspěvky a volnou diskuzí o hasičské historii. Z našeho sboru se setkání zůčastnil Kubík F.

 

     Téhož dne se na choceňském Tyršově náměstí uskutečnil Celosvětový den první pomoci za účasti složek Integrovaného záchranného systému. Naše jednotka předvedla výjezdovou techniku, technické prostředky a ukázky ve vyprošťování osob z havarovaného vozidla.

 

Kolektiv mladých hasičů se od začátku roku připravoval na soutěže, ale jeho činnost byla prakticky ukončena vyhlášením nouzového stavu. Ještě v měsíci srpnu proběhlo 4 denní soustředění mladých hasičů na Šajtavě. Veškeré soutěže byly na podzim zrušeny do konce roku, a tak byla činnost kolektivu zastavena.

 

Činnost výjezdové jednotky hasičů města byla prakticky v celoroční koronavirové krizi na vysoké úrovni při zabezpečení všech potřebných hygienických opatření.

   Jednotka kategorie JPO II s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu, byla v roce 2020 vyslána k celkem 192 výjezdům. Oproti předešlému roku se jedná o téměř 20 % navíc. Jednalo.se o :  26 požárů,  30 dopravních nehod,  93 výjezdů technické pomoci,  18 pomocí zdravotní službě, 4 úniky ropných produktů,  9 planých poplachů,  2 taktická cvičení,  2 úniky chemické látky,  1 technologická pomoc,  5 záchrana osob AED /externí defibrilátor/, 2 zpráva o činnosti.  Při událostech, kterých se účastnila naše jednotka došlo ke zranění nebo záchraně: 3 osob při požáru,12 osob při dopravní nehodě, 20 osob při součinnosti se záchrannou službou, 6 osob utrpělo na místě smrtelná zranění.

Jednotka se musela podřídit epidemiologické situaci, došlo ke zrušení několika školení i výcviku. Členové jednotky se potkávají pouze při výjezdech k událostem navíc za přísných hygienických podmínek. Ke konci roku skončilo výjezdovou činnost vozidlo Mitsubischi L200, po 26 letech, jehož technický stav již neodpovídal technickým a bezpečnostním parametrům.

  Začátkem roku ukončil ze zdravotních důvodů svoji činnost náš člen a zároveň zaměstnanec města vykonávající službu ve výjezdové jednotce Vyčítal L.st.. Bylo vydáno oznámení za účelem zjištění zájmu ze strany členů SDH na obsazení tohoto místa s udáním požadavků na uchazeče. Na konci II. čtvrtletí došlo k obsazení tohoto místa naším členem Jakubem Zemanem, který projevil zájem.

 

   Veškerá činnost ostatních členů sboru, mimo výjezdové jednotky, je pozastavena do konce roku. Členská schůze na podzim byla odložena, s tím spojené předání vyznamenání í gratulace pro naše oslavence a další plánované akce. Termín výroční valné hromady je také ohrožen, dle pokynů vedení SHČMS je možno je konat až do konce března příštího roku.

 

                    Stav členské základny k 31.12.2020 je 113 členů, 48 mužů, 26 žen, 39 mladých hasičů.

 

 

 

ROK  2021

 

Rok 2021 je charakterizován pokračováním koronavirové pandemie a s tím přijatých protikoronavirových  opatřeních. Bohužel, pandemie utlumila veškeré naše spolkové aktivity. Byla přijata restriktivní vládní opatření. Výbor 19.ledna jednal on-line a zrušil hasičský ples 2021 i den otevřených dveří - Sv. Florián 7. května. Výroční valná hromada 8.ledna se také nekonala. Po delší přestávce se výbor SDH konal 15.4. v 18,00 hod..Je povoleno setkání  max.10 osob ve vnitřních prostorech. Mimo jiné se projednávalo zajištění oslav 150 let založení sboru na Ostrově v Chocni. Výbor na svém jednání 13.5. hlasováním ale rozhodl, že se oslavy založení sboru pro veřejnost zruší bez náhrady.

A tak první akcí byla soutěž mladých hasičů - přebor jednotlivců na 60 m překážek 18.6. Soutěž se konala za stávajících hygienických opatření na hřišti vedle hasičské zbrojnice. Naši členové zajišťovali pouze technickou četu. Občerstvení se neprovádělo.

 Na 19.6. byl připraven cyklistický výlet pro členy a rodinné příslušníky. Trasa cyklovýletu byla vedena Orlickým podhůřím. Začátek byl na Suchém vrchu, přes tvrz Bouda, kde byla zajištěna prohlídka podzemí, dále přes Těchonín, Vlčkovice, Pastvinskou přehradu, Šedivec, Letohrad a Choceň. Účastníky na začátek trasy odvezl autobus s vlekem na kola. Trasa měřila zhruba 53 km, vedena převážně na cyklostezkách a komunikacích s minimálním provozem. Zakončení proběhlo v hasičské zbrojnici.

Uspořádání VI. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo nejprve plánováno na červenec roku 2020, jako poslední událost po shromáždění sborů, okresních a krajských sdružení, kde také probíhaly volby nových vedení. Neočekávané vyhlášení nouzového stavu spojené s pandemií  však odsunulo konání sjezdu o celý rok. Sjezd se konal 9.července 2021 v Brně za mimořádných hygienických opatření. Zhodnotil období od V. sjezdu,  zvolil nové výkonné a kontrolní orgány, schválil změnu stanov v Čl.37. Do čela dobrovolných hasičů byla poprvé zvolena žena, starostka ing. Monika Němečková. Zvoleno bylo celkem 6 náměstků. Prvním náměstkem byl potom zvolen Josef Bidmon, starosta krajského sdružení hasičů Pardubického kraje.

Na základě vládních opatření kvůli pandemii, bylo na výborové schůzi 13.5. hlasováním rozhodnuto o zrušení oslav 150 let založení SDH Choceň pro veřejnost na Ostrově. Toto kulaté výročí bylo oslaveno v našem sborovém hasičsko-rodinném kruhu dne 28.8. za přizvání několika důležitých hostů na hasičské zbrojnici v 15,00 hod. Po přivítání členů sboru a hostů jimiž byli: starosta města Ing. Ropek, místostarosta p. Hejzlar, tajemník p. Adamec, radní Pa kraje Ing. Valtr, starosta Okresního sdružení hasičů J. Růžička, velitel stanice HZS ve V. Mýtě npor. Vincenc, přednesl starosta sboru bratr Lorenc stručný přehled činnosti sboru od jeho založení. Po projevech a pozdravech hostů předal a připnul starosta Okresního sdružení na sborový prapor slavnostní stuhu SH ČMS, udělenou k tomuto významnému výročí. Následovalo předání vyznamenání členům sboru za jejich práci, která byla připravena na předání již v roce 2020. Po krátké přestávce se sbor včetně hostů shromáždil před hasičskou zbrojnicí. Zde starosta města Ing. Ropek předal do rukou velitele výjezdové jednotky Pavla Zemana nové zásahové vozidlo Ford Ranger s označením VEA L2Z. Toto vozidlo nahrazuje již vyřazené vozidlo Mitsubishi L200, které ve výjezdu sloužilo neuvěřitelných 27 let. Realizaci a dodání vozidla provedla firma Ford Auto Trutnov. Na jeho financování se podílelo především město Choceň za přispění Pa kraje. Po představení vozidla pro přítomné zájemce se sbor včetně hostů opět soustředil v zasedací místnosti, kde bylo představeno a slavnostně odhaleno foto-tablo členů sboru včetně mladých hasičů. Tablo vytvořil náš člen Čenda Karpíšek k výročí 150 let založení sboru. Slavnostní setkání pokračovalo bohatým občerstvením a volnou zábavou.

Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto v rámci akce Sodomkovo Vysoké Mýto uspořádal dne 4.září na náměstí Přemysla Otakara výstavu hasičské techniky jak historické, tak i nynější. Výstava byla součástí oslav 150. výročí založení zdejšího sboru. Náš sbor byl požádán o vystavení vozidla Praga RN, dopravního automobilu pro dopravu osob, se základní výzbrojí a s přenosnou motorovou stříkačkou PS 8. Rok výroby 1951. Do Chocně bylo vozidlo zakoupeno v roce 1954 a ve výzbroji zůstalo do roku 1979. V roce 2003 se vozidlo vrátilo do Chocně jako nepojízdný vrak a po celkové renovaci se vozidlo zprovoznilo v roce   2005. Součástí oslav byl křest almanachu ke 150 výročí založení autora Petra Motla a odhalení pamětní desky na hradbách města. Výstava skončila v 15 hod.

Další akcí, kterou jsme mohli uskutečnit, byl již 15.ročník Memoriálu Františka Kalouse -  soutěže pro mladé hasiče dne 12.září na hřišti vedle hasičské zbrojnice. Soutěž proběhla v disciplínách štafeta 4 x 60 a požární útok. Soutěžilo se na dva pokusy v obou disciplínách. V kategorii mladší soutěžilo 8 družstev, v kategorii starší 6 družstev. Pro soutěžící i pro diváky bylo připraveno také bohaté občerstvení. Při vyhodnocení hodnotné ceny a diplomy předával i starosta města Ing. Ropek a zástupce rodiny p. Kalouse K. Bogapovová.

Dne 14.září byl na Tyršově náměstí uspořádán Světový den první pomoci pořádaný pod záštitou Ing. Ladislava Valtra, radního Pa kraje pro zdravotnictví. Za účasti složek integrovaného záchranného systému, hasičů, zdravotníků, policie a čs. červeného kříže, probíhaly ukázky a soutěže pro děti předškolního i školního věku. Naše jednotka ukázala techniku a technické prostředky a ukázky vyprošťování z havarovaného vozidla. Akce trvala od 9,00 do 13,00 hod.

Autobusový výlet pro členy a rodinné příslušníky se uskutečnil v sobotu 23.října. Program byl následující: Prohlídka přečerpávací vodní elektrárny  Štěchovice, prohlídka zámku v Mníšku pod Brdy, v Nové Vsi pod Pleší návštěva muzea Trabantů. Oběd byl zajištěn ve staročeském hostinci U Káji Maříka v Mníšku pod Brdy, večeře v pivovarské restauraci Kozlovna ve Velkých Popovicích, kde byl výlet zakončen a účastníky čekala cesta do naší krásné Chocně. Každý účastník byl povinen mít sebou v pohotovosti respirátor.

Dne 26. a 27.10. 2021 v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi proběhlo předávání nejvyššího možného vyznamenání, titulu Zasloužilý hasič. V roce 2020 nemohlo být vyznamenání předáváno, proto byl nyní slavnostní akt upraven do dvou dnů a na dopolední a odpolední ceremoniál. 27.10. se slavnostního předání zúčastnili i dva členové našeho sboru. Sestra Ludmila Nešporová, která je členkou 60 let, a Kubík Jiří st., stále aktivním členem 55 let. Blahopřejeme

Plánovaná členská schůze se uskutečnila 19. listopadu v 19,00 hod. Ještě před schůzí byla přislíbena exkurze do obnoveného pivovaru v Chocni za doprovodu spolumajitele Ládi Valtra. Sraz účastníků byl v 17,00 hod. před pivovarem. Zájem projevilo 16 členů. Po zahájení členské schůze a uvítání členů, starosta sboru seznámil přítomné s dosavadními akcemi v tomto roce, poděkoval za účast a seznámil s plánem akcí na další období. Jelikož se zhoršuje opět situace a jsou přijímána vládní opatření, jsou některé akce v ohrožení. Např. Výroční valná hromada je z ledna přesunuta na březen příštího roku, v ohrožení je i konání Hasičského plesu. Vedoucí mládeže seznámili s činností kolektivu jak mladších, tak starších, s účastí na soutěžích a jejich velice dobrými výsledky. Velitel výjezdové jednotky informoval o výjezdech k zásahům a stavu techniky. Následovala diskuze a připomínky členů. Důležitým bodem programu byla gratulace našim členům k významnému životnímu jubileu. Jelikož toto nebylo možno uskutečnit v roce 2020, tak i s rokem 2021 bylo celkem 11 členům pogratulováno a předána malá pozornost. Následovalo bohaté občerstvení a volná zábava.

Již tradicí se stalo dopolední silvestrovské setkání členů a rodinných příslušníků na hřišti vedle hasičské zbrojnice. Aktivní sportovci při malém fotbálku, ostatní jako diváci a všichni jako konzumenti teplého svařáku. Tradiční rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového nebylo vzhledem k přijatým covidovým opatřením organizováno.

 

Činnost mládeže

 

Činnost výjezdové jednotky hasičů města byla prakticky v téměř celoroční koronavirové krizi na vysoké úrovni při zabezpečení všech potřebných hygienických opatření.   Jednotka kategorie JPO II s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu, byla v roce 2021 vyslána operačním střediskem HZS Pa kraje ke 181 případům. Jednalo se o výjezdy ke 20 požárům, 20 dopravním nehodám, 84 výjezdů technické pomoci, o 14 výjezdů ostatní pomoci / IZS/, 4 úniky ropných produktů, 2 taktická cvičení, 18 planých poplachů, 1 únik plynu, 1 dopravní nehodu  železniční, 1 technologickou pomoc, 6 výjezdů záchrany osob AED a 10 zpráv o činnosti. Nejvíce výjezdů bylo v měsíci červenci, celkem 34. Počet zraněných nebo zachráněných   osob při událostech je následující: zranění při požáru 2 osoby, zranění při dopravní nehodě 19 osob, součinnost s IZS 20 osob, úmrtí při události 9 osob.

Jednotka se musela podřídit epidemiologické situaci, došlo ke zrušení několika školení i výcviku. Členové jednotky se potkávají pouze při výjezdech k událostem navíc za přísných hygienických podmínek. Nové vozidlo Ford Ranger bylo dovybaveno potřebným nářadím a technickými prostředky a po výcviku obsluhy zařazeno do výjezdu ihned po předání

 

 

 

Ke dni 31.12.2021 připravil kronikář Kubík František

 

                               

 

 

 

 

 

,

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                               

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář